Υπηρεσίες Μέσω Διαδικτιακών Διαδικασιών

Η συγχώνευση διαφορετικών επιπέδων δεδομένων παρακολούθησης οδηγεί σε αξιόπιστα δεδομένα γεωσκόπησης…

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Συστήματα προειδοποίησης πλημμυρών σε πραγματικό χρόνο
Ανάπτυξη λογισμικών εργαλείων εκτίμησης κινδύνων πλημμυρών και διάβρωσης για την πολιτική προστασία μέσα σε μία λεκάνη απορροής στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις Πλημμύρες και της Σύμβασης για την Ερημοποίηση [Πρόγραμμα RIVERALERT]

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΠΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή δράσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) [Πρόγραμμα EYECOAST]

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Συστήματα υποστήριξης λήψης απόφασης για την εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων σε πραγματικό χρόνο
Εγκαθίδρυση ενός τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου επεξεργασίας των δεδομένων για τη συλλογή συγκρίσιμων, αξιόπιστων και λειτουργικών τηλεμετρικών δεδομένων [Πρόγραμμα AUTONEST]