«Δημιουργία και Πιλοτική Λειτουργία Εθνικού ΠAρατηρητηρίου ΔΑσικών Πυρκαγιών (ΕΠΑΔΑΠ) – Ανάπτυξη δεικτών, προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών»

«Δημιουργία και Πιλοτική Λειτουργία Εθνικού ΠAρατηρητηρίου ΔΑσικών Πυρκαγιών (ΕΠΑΔΑΠ) – Ανάπτυξη δεικτών, προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών»

Αντικείμενο του Ερευνητικού Προγράμματος είναι ανάπτυξη δεικτών, προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, αλλά και την εκτίμηση των επιπτώσεων από αυτές, με τη χρήση Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ο στόχος του εν λόγω Έργου είναι η καλύτερη αντιμετώπιση από τον Δικαιούχο και γενικότερα από την Δασική Υπηρεσία, τόσο της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, όσο και της αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων μέσω της δημιουργίας του ΕΠΑΔΑΠ.
Το Έργο υλοποιείται σε πέντε (5) φάσεις:
Η πρώτη (1η) φάση του Έργου, αφορά τη χαρτογράφηση της δασικής καύσιμης ύλης. Ο παραγόμενος χάρτης δασικής καύσιμης ύλης θα βασισθεί στην ταξινόμηση των δορυφορικών εικόνων, καθώς και στη χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης εικόνων, όπως η αντικειμενοστραφής μέθοδος ταξινόμησης, με σκοπό τη διάκριση των μοντέλων καύσιμης ύλης του Ελληνικού – Μεσογειακού χώρου.
Η δεύτερη (2η) φάση του Έργου, κατά την διάρκεια της οποίας θα αναπτυχθεί η υπηρεσία χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων, θα βασισθεί στη χρήση αυτοματοποιημένων αντικειμενοστραφών μοντέλων ανάλυσης εικόνας και στις δορυφορικές εικόνες, μετά από μεγάλες πυρκαγιές, που αποκτά η Ειδική Γραμματεία Δασών.
Η τρίτη (3η) φάση του Έργου, περιλαμβάνει τη δημιουργία επιχειρησιακού δείκτη επικινδυνότητας έναρξης δασικών πυρκαγιών, ο οποίος θα κοινοποιείται τόσο διαδικτυακά, όσο και μέσω αποστολής SMS και e-mail στην Ειδική Γραμματεία Δασών, αλλά και στα υψηλόβαθμα στελέχη των Δ/νσεων Δασών και Δασαρχείων των Περιφερειών. Για τη δημιουργία του εν λόγω δείκτη, θα αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα λαμβάνει υπόψη ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα, το πυρικό ιστορικό της κάθε περιοχής ενώ η τελική τιμή του θα σταθμίζεται βάσει μιας σειράς επιλεγμένων παραμέτρων (τοπογραφία, βλάστηση, προσβασιμότητα, κ.α.).
Η προκύπτουσα, από την ανωτέρω διαδικασία, πληροφορία θα έχει τη δυνατότητα, αφενός της διάχυσής της σε οιονδήποτε εμπλεκόμενο ή ενδιαφερόμενο φορέα (ΟΤΑ, εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας, ΜΚΟ), αφετέρου της έναρξης διαβούλευσης ανάμεσά τους μέσω του Public Participation GIS (PPGIS).

Στην τέταρτη (4η) φάση του Έργου, θα δημιουργηθεί η διαδικτυακή πύλη η οποία θα φιλοξενηθεί στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος με σκοπό την αξιοποίηση των προϊόντων του Έργου.
Η πέμπτη (5η) και τελευταία φάση του Έργου, θα περιλαμβάνει τη διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις όμορες Βαλκανικές χώρες, μέσω του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.

Ανάδοχος του έργου είναι το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, τηλ: 2310 992699, φαξ: 2310992731, e-mail: igitas@for.auth.gr), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπ. Καθ. Ιωάννη Ζ. Γήτα.
Συνεργαζόμενος φορέας είναι το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ) (Λουτρών 18, ΤΚ 57200 Λαγκαδάς Λαγκαδάς, τηλ. & φαξ: 2394023485, e-mail: info@i-bec.org ).
Η συνολική διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος είναι τριάντα έξι (36) μήνες (3/2014 – 02/2017), έχει συνολικό προϋπολογισμό 208.044,00€ και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.