Διεθνείς Δράσεις

Για να ανταποκριθεί στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις, το i-BEC, ως διεθνής οργανισμός, δραστηριοποιείται μέσω ενός διεθνούς δικτύου συνεργασιών με δημόσιους φορείς και οργανισμούς, με ερευνητικά ιδρύματα και με τον ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτής της δικτύωσης, το i-BEC παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες και εμπλέκεται ενεργά στη διασυνοριακή ανταλλαγή και εφαρμογή τεχνογνωσίας και σε θέματα καλών πρακτικών διαχείρισης στα Βαλκάνια, την Ευρώπη και διεθνώς.

Ο διεθνής χαρακτήρας του i-BEC, σε συνδυασμό με την παρουσία και την καθοδήγηση του Διεθνούς του Συμβουλίου, αποτελεί ένα πρότυπο παράδειγμα για το πώς οι τοπικές πρωτοβουλίες και δράσεις μπορούν να διαδραματίσουν έναν επιτυχημένο ρόλο σε μια ευρύτερη παγκόσμια συνεργασία.

Διεθνές Συμβούλιο

Ως θεσμικό όργανο του i-BEC χαράσσει κατευθυντήριους άξονες για τη βιώσιμη πορεία ως προς τις διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες του με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς. Αποτελείται από παγκοσμίως διακεκριμένους επιστήμονες και εξαίρετα στελέχη Διεθνών Οργανισμών, οι οποίοι υποστηρίζουν το i-BEC με τη γνώση και την εμπειρία τους σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Συγκεκριμένα, δρώντας υπό την καθοδήγηση του Διεθνούς του Συμβουλίου, το i-BEC:
• ανταλλάσσει τεχνογνωσία και εμπειρία με Διεθνή Ερευνητικά Ιδρύματα,
• αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα, εργαλεία και μεθοδολογίες ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των τελικών χρηστών (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
• αναπτύσσει μεθοδολογίες και εργαλεία που δύνανται να εφαρμοστούν διεθνώς και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τα αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Nομοθεσίας και των Διεθνών Συμβάσεων.

Διεθνείς Δράσεις του i-BEC

 • Συνεργάζεται με τη Διακυβερνητική Ομάδα Παρατήρησης της Γης [Group on Earth Observations (GEO)] των Ηνωμένων Εθνών και είναι μέλος του GEO
 • Οργανώνει Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «INEU –Innovative Europe (Καινοτόμος Ευρώπη)»
 • Συνεργάζεται με το Αμερικανικό Ινστιτούτο «Watershed Research Institute»
 • Αναπτύσσει δράσεις με χώρες της Μαύρης Θάλασσας, των Βαλκανίων, της Ευρώπης αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συγχρηματοδοτούμενα έργα
 • Αποτελεί Εστιακό Σημείο Παρακολούθησης Δασικών Πυρκαγιών για τις Βαλκανικές Χώρες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Στρατηγικής Μείωσης Φυσικών Καταστροφών, ως μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Δασικών Πυρκαγιών (Global Wildland Fire Network) – Διεθνής Στρατηγική Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση των Καταστροφών (UN International Strategy for Disaster Reduction -UNISDR) και μέλος της Ομάδας GOFC/GOLD Παρακολούθησης και Χαρτογράφησης Πυρκαγιών.

Το i-BEC δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και επιχειρησιακή διαχείριση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων έτσι ώστε να υποστηρίζονται οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, η επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικότητα σε πολλαπλούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας. Αυτές οι εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των υπευθύνων χάραξης εδαφικής πολιτικής, των επιχειρήσεων και του δημοσίου τομέα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η δομή και η επιχειρησιακή διαχείριση αυτών των συστημάτων αποτελεί τη βάση για την αειφορική χρήση των περιβαλλοντικών δεδομένων και είναι απόλυτα συμβατή με τα διεθνή πρότυπα έτσι όπως έχουν καθοριστεί από τη Διακυβερνητική Ομάδα Παρατήρησης της Γης [Group on Earth Observations (GEO)] των Ηνωμένων Εθνών και από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετούν την προσέγγιση «Δράσε τοπικά, σκέψου παγκόσμια», περιλαμβανομένων όλων των τομέων δράσης του GEO.

GEO - Group on Earth Observation

Επιχειρησιακοί άξονες του GEO:

 • Προώθηση αειφορικής γεωργίας και πρωτογενούς παραγωγής
 • Διατήρηση βιοποικιλότητας
 • Αντιμετώπιση κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους
 • Προστασία ενάντια στις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές
 • Διαχείριση της δομής και λειτουργίας των οικοσυστημάτων
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων
 • Κατανόηση φυσικών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον
 • Προστασία υδατικών πόρων
 • Βελτίωση των μετεωρολογικών προβλέψεων

[wpfilebase tag=list id=2 tpl=default-short pagenav=0 /]