Πεδία δράσης

Το ι-BEC μέσω της συγχώνευσης των δεδομένων (DATA FUSION) εξάγει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες προς το κοινό όφελος…

Το i-BEC Παρέχει Αξιόπιστες Υπηρεσίες και Ολοκληρωμένες Λυσεις Σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή μεθόδων/μέσων εναλλακτικής διακυβέρνησης και διαμεσολάβησης μεταξύ φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την ορθή διακυβέρνηση
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση με καινοτόμες και πιστοποιημένες μεθόδους (επίγεια μέσα, δορυφορικές εικόνες, τηλεμετρία, επιτόπιες μετρήσεις, αναλύσεις εργαστηρίου, μη επανδρωμένα εναέρια και πλωτά οχήματα και τηλεπισκόπηση)
 • Διαχείριση & ερμηνεία περιβαλλοντικών δεδομένων από διεπιστημονική ομάδα και επιστημονική υποστήριξη όσον αφορά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων.
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και εξειδίκευση καινοτόμων εργαλείων σε συνέργεια με τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο της πράσινης επιχειρηματικότητας
 • Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών διαχείρισης φυσικών πόρων όπως γεωγραφικές βάσεις δεδομένων, συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων και έγκαιρης προειδοποίησης φυσικών κινδύνων.
 • Δημιουργία δικτύων συνεργασίας και μεταφορά τεχνογνωσίας από ερευνητικούς φορείς στους τελικούς χρήστες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Ανάπτυξη προτύπων βελτιστοποίησης παραγωγικών διαδικασιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την επιχειρηματικότητα
 • Οργάνωση δράσεων έξυπνης εξειδίκευσης και κατάρτισης

Παραδείγματα

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων στα θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Προκειμένου να επιτύχει την αποστολή του, το ΔΚΠ εφαρμόζει ένα νέο μοντέλο που κινείται σε τρεις άξονες δράσης:

I. Επένδυση στο περιβάλλον

Ολοκληρωμένες δράσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προτύπων συστημάτων και μεθοδολογιών παρακολούθησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων.

 • Καινοτόμα πολυεπίπεδα συστήματα παρακολούθησης με συνδυασμένη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων και πλωτών οχημάτων, εργαστηριακών αναλύσεων, τηλεμετρίας, επισκοπικών και τηλεσκοπικών μεθόδων. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα είναι η Επιχειρησιακή Παρακολούθηση της Λεκάνης Απορροής του ποταμού Στρυμόνα στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/EΕ.
 • Tηλεμετρικό δίκτυο 109 ποιοτικών, ποσοτικών και μετεωρολογικών σταθμών σε διασυνοριακές λεκάνες απορροής της Ελλάδος, όπως των ποταμών Νέστου και Στρυμόνα.
 • Διεπιστημονική στελέχωση του Κέντρου και εξειδίκευση για επίλυση σύνθετων προβλημάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, διαχείρισης και αποκατάστασης, όπως στην περίπτωση της Λιμνοθάλασσας Επανομής, με δυνητική συνεισφορά της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Καινοτόμες δράσεις, υπηρεσίες και ψηφιακά συστήματα για την εξυπηρέτηση επιχειρησιακών αναγκών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα:

 • Περιβαλλοντικοί δείκτες για τον σχεδιασμό πολιτικών και την εκτίμηση αποτελεσμάτων που σχετίζονται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες και το περιβάλλον. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα είναι ο υπολογισμός Δεικτών Βάσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
 • Σχεδιασμός υλοποίησης Παρατηρητηρίου Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Ψηφιακά διαδικτυακά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων και έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών στον ποταμό Στρυμόνα και ρύπανσης στον ποταμό Νέστο.
 • Επιχειρησιακά διαχειριστικά μοντέλα φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, όπως η εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης αρδευτικών γεωτρήσεων και προσδιορισμού τόσο του προβλήματος όσο και των κατάλληλων προς ανάληψη μέτρων στη Λίμνη Κορώνεια.

 

Επιστημονική υποστήριξη δημόσιου τομέα για παροχή υπηρεσιών στην κοινωνία μέσω Συμφώνων Συνεργασίας (MoU):

 • Λειτουργία κόμβου διαχείρισης-αποθήκευσης περιβαλλοντικών δεδομένων διασυνοριακών λεκανών απορροής και δημιουργία ιστορικού αρχείου σε γεωγραφικές βάσεις δεδομένων με βέλτιστη αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών/cloudcomputing – serverconsolidation.

Παροχή περιβαλλοντικών δεδομένων και δεικτών προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τους πολίτες, σε πραγματικό χρόνο (real time) με διαβαθμισμένη πρόσβαση. Το ΔΚΠ αποτελεί εστιακό σημείο συλλογής και διαχείρισης τηλεμετρικών δεδομένων στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης στο Θερμαϊκό κόλπο: πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη" (ΕΟΧ 0040) του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

II. Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Επιχειρησιακή εφαρμογή τεχνογνωσίας μέσω διασύνδεσης και μεταφοράς γνώσης από τους χώρους έρευνας, στους παραγωγικούς φορείς και τους τελικούς χρήστες.
 • Επιστημονικές συμβουλές και λύσεις για επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και τήρηση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας επιχειρήσεων και φορέων (π.χ. ΔΕΗ, Εγνατία Α.Ε.), σε σχέση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και της δημόσιας διοίκησης.
 • Συμμετοχή στο δίκτυο Φορέων που υποστηρίζουν με περιβαλλοντικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (realtime) τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μέσω της έκδοσης ημερησίων δελτίων πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας.
 • Δημιουργία συστάδων τελικών χρηστών και προτύπων ορθολογικής αξιοποίησης φυσικών πόρων για την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Στα πρότυπα αυτά περιλαμβάνονται: αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και αξιοποίησή τους στην πρωτογενή παραγωγή (π.χ. αξιοποίηση γεωθερμίας σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες), ανάπτυξη κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής, ψηφιακή αναβάθμιση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων σε αλυκές για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και του οικονομικού αποτελέσματος του παραγόμενου προϊόντος.
 • Έξυπνη εξειδίκευση και κατάρτιση ανέργων, ελευθέρων επαγγελματιών και στελεχών της δημόσιας διοίκησης σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών καταστροφών για τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων, τη μείωση της ανεργίας και την ανταγωνιστική προώθηση στην ελεύθερη αγορά εργασίας.
III. Δικτύωση σε διασυνοριακό και διαπεριφερειακό επίπεδο για εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων στις λεκάνες απορροής
 • Οργάνωση Ευρωπαϊκού Διαπεριφερειακού Δικτύου Χωρικών Συνεργασιών.
 • Διασυνοριακά πρότυπα για την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή της Οδηγίας των Πλημμυρών 2007/60/EC (FLINKMAN project).
 • Δίκτυο διεθνών συνεργασιών για ανταλλαγή τεχνογνωσίας εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Οργάνωση εστιακού σημείου παρακολούθησης πυρκαγιών στο Βαλκανικό χώρο.
 • Προσαρμογή και εφαρμογή νέων ήδη επιτυχημένων τεχνολογιών περιβαλλοντικής παρακολούθησης μέσω διακρατικής και διαπεριφερειακής μεταφοράς, παραμετροποίησης και εφαρμογής καλών πρακτικών σε χώρες της Μαύρης Θάλασσας (ECO-SATELLITE project).
 • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και υλοποίηση προγραμμάτων (RIVERALERT, AUTONEST, WETLABUSE, GEOPROMOTION) στις Βαλκανικές Χώρες.