Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη

  • Επιχειρησιακή εφαρμογή τεχνογνωσίας μέσω διασύνδεσης και μεταφοράς γνώσης από τους χώρους έρευνας, στους παραγωγικούς φορείς και τους τελικούς χρήστες.
  • Επιστημονικές συμβουλές και λύσεις για επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και τήρηση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας επιχειρήσεων και φορέων (π.χ. ΔΕΗ, Εγνατία Α.Ε.), σε σχέση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και της δημόσιας διοίκησης.
  • Συμμετοχή στο δίκτυο Φορέων που υποστηρίζουν με περιβαλλοντικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (realtime) τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μέσω της έκδοσης ημερησίων δελτίων πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας.
  • Δημιουργία συστάδων τελικών χρηστών και προτύπων ορθολογικής αξιοποίησης φυσικών πόρων για την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Στα πρότυπα αυτά περιλαμβάνονται: αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και αξιοποίησή τους στην πρωτογενή παραγωγή (π.χ. αξιοποίηση γεωθερμίας σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες), ανάπτυξη κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής, ψηφιακή αναβάθμιση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων σε αλυκές για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και του οικονομικού αποτελέσματος του παραγόμενου προϊόντος.
  • Έξυπνη εξειδίκευση και κατάρτιση ανέργων, ελευθέρων επαγγελματιών και στελεχών της δημόσιας διοίκησης σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών καταστροφών για τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων, τη μείωση της ανεργίας και την ανταγωνιστική προώθηση στην ελεύθερη αγορά εργασίας.