Δικτύωση σε διασυνοριακό και διαπεριφερειακό επίπεδο για υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στις λεκάνες απορροής

  • Οργάνωση Ευρωπαϊκού Διαπεριφερειακού Δικτύου Χωρικών Συνεργασιών.
  • Διασυνοριακά πρότυπα για την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή της Οδηγίας των Πλημμυρών 2007/60/EC (FLINKMAN project).
  • Δίκτυο διεθνών συνεργασιών για ανταλλαγή τεχνογνωσίας εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Οργάνωση εστιακού σημείου παρακολούθησης πυρκαγιών στο Βαλκανικό χώρο.
  • Προσαρμογή και εφαρμογή νέων ήδη επιτυχημένων τεχνολογιών περιβαλλοντικής παρακολούθησης μέσω διακρατικής και διαπεριφερειακής μεταφοράς, παραμετροποίησης και εφαρμογής καλών πρακτικών σε χώρες της Μαύρης Θάλασσας (ECO-SATELLITE project).
  • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και υλοποίηση προγραμμάτων (RIVERALERT, AUTONEST, WETLABUSE, GEOPROMOTION) στις Βαλκανικές Χώρες.