Επιχειρησιακή Παρακολούθηση της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Στρυμόνα στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ