Μελέτη υπολογισμού των δεικτών βάσης του ΠΑΑ 2007-2013 που αφορούν τη μέτρηση φυτοφαρμάκων και νιτρικών σε επιφανειακά και υπόγεια νερά