Πρόγραμμα παρακολούθησης μετεωρολογικών και ποιοτικών παραμέτρων