Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας