Υπηρεσίες

Η Μοναδικότητα και η Καινοτομία του i-BEC αντανακλώνται στις υπηρεσίες του ...

  1. Ενσωμάτωση και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων (τηλεμετρίας, τηλεπισκόπησης και δεδομένων αναφοράς) σε κοινή υποδομή
  2. Εφαρμογές ευρείας κλίμακας τόσο γεωγραφικά (π.χ. νέες περιφερειακές ενότητες, επιπρόσθετες ομάδες παραγωγών) όσο και θεματικά (π.χ. ανάπτυξη νέων καλλιεργειών, αξιοποίηση υποπροϊόντων και επεξεργασία αποβλήτων)
  3. Ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικά επικεντρωμένων αναγκών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που τηρούν τα διεθνή πρότυπα (Διακυβερνητική Ομάδα Παρατήρησης της Γης των Ηνωμένων Εθνών-GEO/UN) μέσω της προσέγγισης «Δράσε τοπικά-Σκέψου παγκόσμια»

Η καινοτόμος δομή του i-BEC προωθεί τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των τομέων της περιφερειακής οικονομίας και τις αρχές της έξυπνης εξειδίκευσης με έμφαση στη συνεργασία και την οικολογική καινοτομία. Η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από το i-BEC έγκειται στην ανάπτυξη, λειτουργία και επέκταση των υπηρεσιών του τόσο σε μεμονωμένους χρήστες όσο και σε ομάδες χρηστών (ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις) για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων και κατά συνέπεια την ανάδειξη νέων τρόπων οικονομικής ανάπτυξης.