Τηλεπισκόπιση και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ-GIS)

Ψηφιακές Υπηρεσίες

I

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΞΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Παραγωγή χαρτών παρακολούθησης της ξηρότητας της βλάστησης σε εβδομαδιαία βάση. Οι χάρτες αυτοί χρησιμοποιούνται βοηθητικά από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, στον υπολογισμό του ημερήσιου δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Στη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο Unit Stream PowerErosion and Deposition (USPED) προκειμένου να εκτιμηθεί η διάβρωση του εδάφους σε κλίμακα λεκάνης απορροής. Δημιουργήθηκαν μοντέλα για τους παράγοντες της εδαφικής διάβρωσης με τη χρήση δεδομένων βροχοπτώσεων από μετεωρολογικούς σταθμούς, εδαφικής σύνθεσης, κάλυψης βλάστησης από δορυφορικές εικόνες MODIS και ενός μοντέλου ψηφιακής ανύψωσης [Πρόγραμμα RIVERALERT]

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
Αναλυτική χαρτογράφηση ταξινόμησης εδαφών η οποία παρέχει μια εικόνα της εδαφικής σύνθεσης με χρήση εργαλείων ΓΠΣ. Δημιουργήθηκαν χάρτες με τη χρήση προηγμένων τεχνικών χωρικής παρεμβολής που προέρχονται από ψηφιοποιημένα δείγματα εδάφους.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Εκ των υστέρων αξιολόγηση πυρκαγιάς χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένο DSS με object και pixel oriented ταξινόμηση.
Στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο έχουν εκπονηθεί αρκετά έργα που σχετίζονται με τη χαρτογράφηση πυρκαγιών, όπως η μεγάλη πυρκαγιά στην Πελοπόννησο το 2007. Έχουν χρησιμοποιηθεί προηγμένες τεχνικές ταξινόμησης για την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων διάφορης κλίμακας. Οι παραγόμενοι χάρτες αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την εκτίμηση των καταστροφών και το σχεδιασμό των διαχειριστικών σχεδίων.

II
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΟΓΕΣ Χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες από αισθητήρες ΜΟDIS (Terra/Aqua) και MERIS (ENVISAT) σε ορατά και υπέρυθρα μήκη κύματος για τη χαρτογράφηση των ποιοτικών παραμέτρων των επιφανειακών υδάτων στο Θερμαϊκό Κόλπο (χλωροφύλλη, αιωρούμενα σωματίδια, θερμοκρασία επιφάνειας) κάθε 8 ημέρες
  • Χαρτογράφηση Chl – a, θερμοκρασίας επιφανειακών υδάτων και αιωρούμενων σωματιδίων στο Θερμαϊκό Κόλπο
  • Χρονοσειρές ποιοτικών παραμέτρων υδάτων σε επιλεγμένες υδατοσυλλογές

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Μετρήθηκαν πολυάριθμα αρδευτικά κανάλια στη λεκάνη απορροής της Λίμνης Κορώνειας με τη χρήση χωρικών στατιστικών δεδομένων και εκτιμήθηκαν οι πιέσεις της αρδευόμενης περιοχής και της άρδευσης με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Το ΔΚΠ πρότεινε μια σειρά μέτρων για την ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων της λεκάνης απορροής σε σχέση με το σχέδιο αποκατάστασης της λίμνης το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

III

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
Με την εκτενή χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης εκτιμήθηκε η υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων στις πεδιάδες των ποταμών: Πηνειός, Στρυμόνας και Νέστος και υπολογίστηκε η χρήση και η διαθεσιμότητα του νερού. Οι χάρτες αυτοί συμπεριλήφθηκαν σε ένα οικονομικό μοντέλο για την εκτίμηση του λειτουργικού και περιβαλλοντικού κόστους καθώς και του κόστους ευκαιρίας. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ακριβή κοστολόγηση του αρδευτικού νερού προκειμένου να δοθούν κίνητρα για εξοικονόμηση νερού, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (WFD).

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΛΑΜΩΝΩΝ
Στο έργο αυτό χρησιμοποιήθηκε μια χρονική σειρά δορυφορικών εικόνων 30ετίας και ανάλυση επικαλύμματος σε ΓΠΣ για την παρακολούθηση της σταδιακής εισβολής του είδους Phragmites Australis στο εκτεθειμένο ίζημα της Λίμνης Κορώνειας καθώς το νερό υποχωρούσε σταδιακά.

IV

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Αξιολογήθηκαν αρκετές δορυφορικές εικόνες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη χαρτογράφηση στύλων και παραγαδιών σε μυδοκαλλιέργειες στον Θερμαϊκό Κόλπο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν τη θέση, την έκταση και την πυκνότητα των καλλιεργειών σε σχέση με τον προστατευόμενο υγρότοπο.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
Δορυφορικές εικόνες και έρευνες πεδίου χρησιμοποιήθηκαν για την αναγνώριση και χαρτογράφηση της εδαφοκάλυψης μέσω ποικίλων μεθόδων ταξινόμησης εικόνας. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων σε διάστημα δύο ετών κατέδειξε αλλαγές στις αγροτικές δραστηριότητες και άλλες περιβαλλοντικές πιέσεις και επιπτώσεις στα οικοσυστήματα.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ & ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Στο πλαίσιο αυτού του έργου LIFE+, εμπλουτίστηκαν δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης οι οποίες έπειτα χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με σαρωτή ηχητικού εντοπισμού προκειμένου να χαρτογραφηθεί η θέση και η έκταση των θαλάσσιων οικοτόπων και κυρίως των λιβαδιών Posidonia oceanica σε τοποθεσίες Natura.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες δορυφορικές εικόνες σε υψηλή ανάλυση για την επικαιροποίηση των παλιών χαρτών των οικοτόπων, μέσω ταξινόμησης εικόνας, φωτοερμηνείας με υπολογιστή και άλλων τεχνικών επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας για αρκετούς παράκτιους Ελληνικούς υγρότοπους. Τα αποτελέσματα, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των μετρήσεων πεδίου, κατέδειξαν τη θέση των παράκτιων οικοτόπων και τις αλλαγές που υπέστησαν με το πέρασμα του χρόνου.

Κάλυψη βλάστησης στη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα, μέσω δορυφορικών εικόνων MODIS και ψηφιακού μοντέλου ανύψωσης [Πρόγραμμα RIVERALERT]

Ψηφιακές Εφαρμογές

WebGIS - WebIMS

Decision Support Systems - Early Warning Expert Systems

e-tools

  • Wetlabuse - Software developed for the creation of a common database of the network of chemical laboratories filled with homogeneous results and meta-data.
  • Wetlabuse -Software developed for e-registry water quality users as well as serving electronic licensing of water use
  • Autonest - Telemetry Autocorrection & Debugging software