Εργασίες Πεδίου

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
Συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση, εγκατάσταση και συντήρηση ειδικού εξοπλισμού

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ)
Παρακολούθηση υδατικών και εδαφικών παραμέτρων, ειδικά σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές (π.χ. έλη, δέλτα ποταμών).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΩΤΑ ΣΚΑΦΗ)
Παρακολούθηση και δειγματοληψία σε υδατοσυλλογές, αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογράφηση του υποστρώματος και της βενθικής βλάστησης