Με επιτυχία υλοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εμπλεκομένων φορέων (stakeholder meeting) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Greenomed για την προώθηση της «πράσινης μεταποίησης», που διοργάνωσε το i-BEC.

     

Οι  δυνατότητες προώθησης πιλοτικών συνεργατικών μονάδων (pilot plans)  για την εισαγωγή  καινοτόμων τεχνολογιών στο χώρο της βιομηχανίας  με στόχο την ενίσχυση και την προώθηση της πράσινης μεταποίησης ήταν το αντικείμενο της πρώτης συνάντησης εμπλεκομένων φορέων (stakeholder meeting),  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «GREENOMED – Διαπεριφερειακή Συνεργασία στη Μεσόγειο για την καινοτομία στην πράσινη μεταποίηση» που διοργάνωσε το  Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2018, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, και σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι και στελέχη επιχειρήσεων από το χώρο της βιομηχανίας και της μεταποίησης που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπρόσωποι των αρμόδιων οργάνων χάραξης πολιτικής από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συμμετέχοντες σε συστάδες καινοτομίας.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος καθηγητής Γ.Ζαλίδης τόνισε, ότι στόχος του Ευρωπαϊκού Έργου “Greenoned” είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας για τη δημιουργία “living labs” στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επεσήμανε, ότι μέσα από αυτό επιδιώκεται να  βοηθηθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν  και παράγουν εντός της Περιφέρειας να ενσωματώσουν και να υιοθετήσουν καινοτόμες δράσεις που θα τις δώσουν ώθηση προς την κατεύθυνση «πράσινων πολιτικών», υιοθετώντας γνώση, εργαλεία και διαδικασίες για ενεργειακά αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής, με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, για προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής υλικών και αντίστοιχους τομείς. Κάλεσε δε, όλους σε μια ενεργή συμμετοχή για να προχωρήσουν οι σχετικές συνεργατικές δομές.

Ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας του  Ευρωπαϊκού Έργου “Greenoned”  κ.Giacomo Copani,  από το Institute of Industrial Technologies and Automation της Ιταλίας, που είναι ο συντονιστής του έργου, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τις δυνατότητες και τις επιτυχημένες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Vanguard  και επεσήμανε ότι επιδίωξη είναι η αξιοποίηση του δικτύου που έχει δημιουργηθεί σε 30 Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της γνώσης που έχει παραχθεί σε συγκεκριμένους τομείς με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής και της επιχειρηματικής καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο. Ο κ.Copani τόνισε ότι η συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης πιλοτικών συνεργατικών μονάδων στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Έργου “Greenoned”  προσφέρει στις επιχειρήσεις αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πολλά οφέλη. Ειδικότερα, παρουσίασε τις  δυνατότητες δικτύωσης και επαγγελματικής συνεργασίας με επιχειρήσεις σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς και την μεταποίηση σε διαπεριφερειακό επίπεδο στις χώρες της ΕΕ, ενώ ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγμα που παρέχουν  πρόσβαση σε τεχνογνωσία και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που απαντούν στις προκλήσεις και απαιτήσεις του πράσινου μοντέλου ανάπτυξης της ΕΕ, καθώς και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο.

H Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Καινοτομίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ κα Μαρία Γουλάπτση, παρουσίασε τη στόχευση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, καθώς και συγκεκριμένες πολιτικές και έργα που κάνουν πράξη τους βασικούς άξονες της στρατηγικής αυτής.

Στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε οι εκπρόσωποι των επιχερήσεων και των ερευνητικών κέντρων εξέτασαν συγκεκριμένες περιπτώσεις τομέων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δημιουργίας πιλοτικών συνεργατικών μονάδων (pilot plans) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εντοπίστηκαν προβλήματα, αδυναμίες και ευκαιρίες που υπάρχουν και μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία των σχετικών ομάδων εργασίας υπό το συντονισμό και την καθοδήγηση του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (i-BEC).

Tο Ευρωπαϊκό Έργο «GREENOMED – Διαπεριφερειακή Συνεργασία στη Μεσόγειο για την καινοτομία στην πράσινη μεταποίηση» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg-Mediterranean και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Φεβρουαρίου 26, 2018 / Γεγονότα, Νέα