Πρώτη συνάντηση εμπλεκομένων φορέων (stakeholder meeting) Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «GREENOMED»,   (1MED15_1.1_M2_072) στις 20/2/2018

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC) σας προσκαλεί στην πρώτη συνάντηση εμπλεκομένων φορέων (stakeholder meeting), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «GREENOMED – Διαπεριφερειακή Συνεργασία στη Μεσόγειο για την καινοτομία στην πράσινη μεταποίηση» (1MED15_1.1_M2_072), που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 20 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10:30 – 13:15, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, Αμφιθέατρο Ι ).

To i-BEC είναι εταίρος της διεθνούς κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού έργου «GREENOMED – Mediterranean Trans-regional Cooperation for Green Manufacturing Innovation”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg-Mediterranean και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. To ευρωπαϊκό έργο «GREENOMED” στοχεύει στην ανάπτυξη πιλοτικών συνεργατικών μονάδων (pilot plants) για την πράσινη βιομηχανία στο επίπεδο των Περιφερειών, οι οποίες με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού, διαπεριφερειακού δικτύου τέτοιων μονάδων για την ανάπτυξη και προσφορά καινοτόμων μοντέλων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας για καθαρή και βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση. 

Ο στόχος της συνάντησης είναι να φέρει στο ίδιο τραπέζι επιχειρήσεις από τον χώρο της βιομηχανίας και της μεταποίησης, ερευνητικούς φορείς και ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συστάδες καινοτομίας, καθώς και θεσμικούς φορείς χάραξης πολιτικών για την ανάπτυξη στο περιφερειακό επίπεδο. Ο σκοπός της συνάντησης είναι να ενημερωθούν οι παραπάνω φορείς για τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προσφέρονται μέσα από τη συμμετοχή τους, τη συνεργασία, την αξιοποίηση γνώσης σε πιλοτικές μονάδες (pilot plants) για την πράσινη βιομηχανία, ειδικότερα για την περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις προτεραιότητες που αναδεικνύονται από τη περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης .  

 

Τι είναι οι πιλοτικές συνεργατικές μονάδες (pilot plants) στο Greenomed

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «GREENOMED”, οι πιλοτικές συνεργατικές μονάδες (pilot plants) νοούνται ως υποδομές καινοτομίας, ανοικτές στον κόσμο των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο σκοπός τους είναι να προσφέρουν τα μέσα, τη γνώση και τα εργαλεία στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά πρώτο λόγο, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν, να δοκιμάσουν, να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν καινοτόμες τεχνολογίες και μεθοδολογίες.

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σε πιλοτικές μονάδες για την πράσινη βιομηχανία και μεταποίηση

Η συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης πιλοτικών συνεργατικών μονάδων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «GREENOMED” προσφέρει στις επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες και μεγάλες) αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πολλά βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη, όπως ενδεικτικά:

  • Ευκαιρίες για συμμετοχή σε κοινοπραξίες ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων για την πράσινη βιομηχανία και ανάπτυξη,
  • Δυνατότητες δικτύωσης και επαγγελματικής συνεργασίας με επιχειρήσεις σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς και την μεταποίηση σε διαπεριφερειακό επίπεδο στις χώρες της ΕΕ,
  • Πρόσβαση σε τεχνογνωσία και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που απαντούν στις προκλήσεις και απαιτήσεις του πράσινου μοντέλου ανάπτυξης της ΕΕ, καθώς και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο,
  • Αξιοποίηση του δικτύου και της γνώσης που προσφέρει η Πρωτοβουλία Vanguard, η οποία έχει ως στόχο και πολιτική αποστολή την ενίσχυση της βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας στο περιφερειακό επίπεδο.

 

 

Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας στη συνάντηση, πιστεύοντας ότι οι προοπτικές που προσφέρει το μοντέλο της πράσινης βιομηχανίας και μεταποίησης, αποτελούν κεντρικό μοχλό ανάπτυξης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια διαθέτει ισχυρή μεταποιητική βάση, υψηλό βαθμό επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, κρίσιμη μάζα ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών δομών, καθώς και μικρό αλλά ιδιαίτερα δυναμικό οικοσύστημα επιχειρήσεων έντασης γνώσης. Η παρούσα συνάντηση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «GREENOMED”, στοχεύει στην παραγωγική διασύνδεση αυτού του δυναμικού υπό το πρίσμα των αναπτυξιακών προοπτικών της πράσινης βιομηχανίας και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, πράγμα που αυτή τη στιγμή λείπει από το σύνολο του περιφερειακού οικοσυστήματος.

 

Δήλωση Συμμετοχής

 

Πρόγραμμα Συνάντησης  

Φεβρουαρίου 13, 2018 / Γεγονότα, Προκηρύξεις