28.09.2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «GREENOMED – Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing innovation» (1MED15_111_M2_072)», MED 2014-2020

Λαγκαδάς, 28/9/2017

Αριθμ. Πρωτ. 275

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «GREENOMED – Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing innovation» (1MED15_111_M2_072)», MED 2014-2020

 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «GREENOMED – Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing innovation» (1MED15_111_M2_072), INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020».

Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 52.419,36€ χωρίς ΦΠΑ, ή 65.000,00€ με ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Έργου “GREENOMED”, και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπανών εξωτερικοί συνεργάτες και υπηρεσίες (External Expertise and Services).

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και το αργότερο μέχρι το τέλος του Ευρωπαϊκού Έργου “GREENOMED”, ήτοι 31/07/2019. 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (www.i-bec.org – Νέα και Εκδηλώσεις à Προκηρύξεις) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 28/09/2017.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Γραφείο Συνεδριάσεων, Λουτρών 18, 57200, Λαγκαδάς, στις 16/10/2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς, γραφείο 1, τις εργάσιμες μέρες, καθημερινά από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη  ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 13/10/2017 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 16:00 μ.μ.. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς (E-mail: info@i-bec.org, φαξ +30 2394023485).

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου, καθώς και τα περιεχόμενα του φακέλου προσφοράς των υποψηφίων επισυνάπτονται.

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

 

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

 Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

 

Τεύχος της Διακήρυξης 

Τυποποιημένο “Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) 

Τεχνικό Δελτίο έργου GREENOMED 

 

Project’s website:  website https://greenomed.interreg-med.eu

 

Σεπτεμβρίου 28, 2017 / Προκηρύξεις