5-10-2018: Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “AquaNEX – Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques ”»

5-10-2018: Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “AquaNEX – Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques ”»

Λαγκαδάς, 5/10/2018

Αριθμ. Πρωτ. 250

Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “AquaNEXConservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques ”»

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 17 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ.,  για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “AquaNEXConservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques”», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-2020» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης του προκυρησσόμενου έργου ορίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (55.000,00 €) δηλαδή ποσού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων, τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (44.354,84€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό δέκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (10.645,16 €).

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και για διάστημα 30 ημερών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Γραφείο Συνεδριάσεων, Λουτρών 18, 57200, Λαγκαδάς, στις 18/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς, γραφείο 1, τις εργάσιμες μέρες, καθημερινά από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη  ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 17/10/2018 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 16:00 μ.μ.. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς (E-mail: info@i-bec.org, φαξ +30 2394023485).

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού και η Περίληψη της Διακήρυξης.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) à Νέα και Εκδηλώσεις à Προκηρύξεις) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 5/10/2018.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος   www.i-bec.org . (πληροφορίες Γ. Στεφανίδου  τηλ. 2394023485, (info@balcenv.gr ).

Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου, καθώς και τα περιεχόμενα του φακέλου προσφοράς των υποψηφίων επισυνάπτονται

 

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

Άγγελος Χ. Τόλκας

 

 Τεύχος της Διακήρυξης 

Τυποποιημένο “Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) 

 

Οκτωβρίου 5, 2018 / Προκηρύξεις