ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λαγκαδάς, 19-04-2021

  Αρ. Πρωτ. : 216

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο «ESHAPE EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe», HORIZON 2020. Το Έργο έχει διάρκεια 48 μήνες και προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 148.437,50€ και χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το ΔΚΠ προτίθεται να αναθέσει σε 2 άτομα με σύμβαση ανάθεσης έργου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2021. Η σύμβαση  δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/04/2023 (και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Τα παρακάτω αντικείμενα θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 3 – Implementation, και 4 – Users’ Uptake, Capacity Building and Liaison. 

Θέση Α: Πληροφορική / έως 31/12/2021 / έως 15.000,00€

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων Παρατήρησης Γης για εφαρμογές επισιτιστικής ασφάλειας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην ανάπτυξη ή/και εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής ή βαθιάς μάθησης

 ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πληροφορικής ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών Πληροφορικής ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Εμπειρία σε χρήση ή/και επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης ή/και Παρατήρησης Γης
 • Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών έργων
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε διεθνή Συνέδρια με κριτές, σχετικές με το αντικείμενο του έργου

 

Θέση Β: Θετικών επιστημών / έως 31/12/2021 / έως 4.500,00€

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων βαθιάς μάθησης (deep learning) μέσω τεχνικών ερμηνεύσιμης τεχνητής νοημοσύνης (eXplainable Artificial Intelligence) σε μεγάλα δεδομένα Παρατήρησης Γης (Big Data in Earth Observation), συμπεριλαμβανομένων πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων, στον επισιτιστικό τομέα στο πλαίσιο της post-2020 CAP (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) για την προστασία της βιοποικιλότητας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με Πληροφορική
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για τη συσχέτιση δορυφορικών εικόνων, και στις μετρήσεις με χρήση φασματοσκοπίας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ερευνητικά έργα συναφούς αντικειμένου με το εν λόγω αντικείμενο

 ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Υποψήφιος διδάκτορας με θέμα σχετικό με το αντικείμενο του έργου
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε Συνέδρια σχετικές με τηλεπισκόπηση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
 • Επαγγελματική εμπειρία στην διαχείριση τεχνικών θεμάτων σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συναφούς αντικειμένου με το εν λόγω αντικείμενο

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

  ΠΡΟΣΟΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Βαθμός τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Βαθμός * 40
2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 200
3 Υποψήφιος διδάκτορας 300
4 Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών 400
5 Γνώση αγγλικής γλώσσας 50 (πολύ καλή), 70 (άριστη)
6 Εμπειρία ανά μήνα (μέχρι 84 μήνες) 7 ανά μήνα
7 Δημοσιεύσεις σε περιοδικά (ανά δημοσίευση – μέχρι 6 δημοσιεύσεις) 40
8 Ανακοινώσεις σε συνέδρια (ανά ανακοίνωση – μέχρι 6 ανακοινώσεις) 20

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Υποβολή Αίτησης Ενδιαφέροντος (δημοσιεύεται μαζί με την Πρόσκληση)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών
 4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα της παρούσας πρόσκλησης.

 

 

Τα άτομα που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, καθώς και όπου εκάστοτε υλοποιούνται και διεξάγονται τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα του ΔΚΠ ή παρέχονται υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες του ΔΚΠ, και εντός του ωραρίου λειτουργίας του ΔΚΠ.

 

Η υποβολή των αιτήσεων (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@i-bec.org, από  την  ημέρα ανάρτησης  της  παρούσας  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Διαβαλκανικού  Κέντρου  Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) και έως και τις 6/5/2021.

 

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τις ίδιες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2394023485 (κα Στεφανίδου Γνωστοθέα).

 

                                               

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

 1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτούμενα, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος εντός 3 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων υποψηφιότητας που θα αποσταλούν. Αντικατάσταση του φακέλου υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 3. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής της αίτησης υποψηφιότητας και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια αίτηση ή όταν μόνο μία αίτηση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση του ενδιαφερόμενου α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 4. Ο/Η υποψήφιος/α που είναι πρώτος στον πίνακα κατάταξης και έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης επιλέγεται ο/η επόμενος/η υποψήφιος/α έως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.
 5. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.
 6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
 7. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής).
 8. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απριλίου 19, 2021 / Νέα, Προκηρύξεις