Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 2ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου «GREENOMED – Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing innovation» (1MED15_111_M2_072), INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020, το οποίο θα λάβει χώρα στην Βαρκελώνη (Ισπανία) στις 11 και 12 Απριλίου του 2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 2ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου «GREENOMED – Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing innovation» (1MED15_111_M2_072), INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020, το οποίο θα λάβει χώρα στην Βαρκελώνη (Ισπανία) στις 11 και 12 Απριλίου του 2019.

Λαγκαδάς, 27-02-2019

Αρ. Πρωτ. : 96

 

2ο Συνέδριο GREENOMED στην Βαρκελώνη:

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του 2ου Συνεδρίου του έργου, το οποίο εστιάζει στις εταιρείες της Μεσογείου, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος αναζήτα έναν (1) εκπρόσωπο επιχείρησης η οποία έχει έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και έναν (1) εκπρόσωπο οργάνωσης υποστήριξης των επιχειρήσεων (Clusters), οι οποίοι θα συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες του συνεδρίου. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, προτεραιότητα έχουν όσες συμμετέχουν ήδη στις τοπικές ομάδες εργασίας του έργου GREENOMED. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος “GREENNOMED”.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο παρακαλούνται να στείλουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 6 Μαρτίου στην διεύθυνση: Λουτρών 18, 57200, Λαγκαδάς, με αιτιολογία 2ο Συνέδριο του Έργου GREENOMED. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2394023485 (κα. Στεφανίδου).

 

Περιγραφή του Έργου:

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος (PP9) στο Ευρωπαϊκό Έργο «GREENOMED – Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing innovation» (1MED15_111_M2_072), INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020». Το Έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 200.000,00 € και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Η μεταποίηση είναι ένας σημαντικός πυλώνας για την Ευρώπη, δεδομένου ότι έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, την απασχόληση και το περιβάλλον. Καταναλώνει περίπου το 30% της συνολικής ενέργειας που παράγεται, χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό πρώτων υλών και ευθύνεται για εκπομπές στο περιβάλλον. Έτσι, η υιοθέτηση πράσινων πρακτικών στον τομέα της μεταποίησης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα πολλών Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Ωστόσο, ακόμη κι αν η Ευρώπη είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα για την πράσινη μεταποίηση, η ικανότητά της για καινοτομία θα πρέπει να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η διαθεσιμότητα ενός ευρωπαϊκού δικτύου δομών, στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι ΜΜΕ, θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου αυτού. Η δημιουργία όμως ενός διασυνδεδεμένου δικτύου πιλοτικών δομών απαιτεί τον προσδιορισμό των κοινών προκλήσεων και την κινητοποίηση σημαντικών πόρων. Για τους λόγους αυτούς, οι Περιφέρειες θα πρέπει να συνεργάζονται για την επίτευξη αυτού του στόχου Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το παράδειγμα της έξυπνης εξειδίκευσης. Στην «Πρωτοβουλία VANGUARD», αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία, καθοδηγούμενη από Clusters, που στοχεύει στη σύσταση διακρατικών έργων για τη δημιουργία πιλοτικών δομών, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί σε μια δομημένη βάση και σε μεγάλη κλίμακα. Με βάση αυτή την εμπειρία, το έργο “GREENNOMED” έχει ως στόχο τον έλεγχο και τη μεταφορά αυτής της μεθοδολογίας στις Περιφέρειες του προγράμματος MED, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, αλλά και τη σχέση τους με άλλες Περιφέρειες της ΕΕ σχετικές με τον τομέα της μεταποίησης, ιδίως με τη Γερμανία. Το GREENNOMED θα απευθυνθεί σε οργανώσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων (Clusters), σε επιχειρήσεις, σε ΜΜΕ, σε οργανισμούς σχετικούς με την έρευνα και την καινοτομία, σε δημόσιες Περιφερειακές Αρχές, καθώς και το ευρύ κοινό.

Αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο

Φεβρουαρίου 27, 2019 / Νέα