Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου Greenland

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου Greenland

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών του συγχρηματοδοτούμενου έργου GREENLAND: GREEN-skiLls for a sustAiNable Development», με ακρωνύμιο «GREENLAND» (G.A. No B_A.3.1_0048), που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου (ENI CBC Med 2014-2020)»

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση _Greenland_ΑΔΑΜ

 

Οκτωβρίου 13, 2021 / Νέα