01-04-2016. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων εργαστηρίου και πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.4 του Ευρωπαϊκού Έργου “WET_AID ”, “Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme” 2007-2013

01-04-2016. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων εργαστηρίου και πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.4 του Ευρωπαϊκού Έργου “WET_AID ”, “Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme” 2007-2013

Λαγκαδάς, 1-04-2016

Αριθμ. Πρωτ. 120

 

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων εργαστηρίου και πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.4 του Ευρωπαϊκού Έργου “WET_AIDProtection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» (“Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme” 2007-2013)

 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει

 Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων εργαστηρίου και πεδίου, που θα καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «WET_AID – Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» (“Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme” 2007-2013) και ειδικότερα της Δράσης 3.4 «Πιλοτική εφαρμογή τεχνικών για την υγεία και εκτίμηση των επιπτώσεων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδος και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Pilot application of health and impact assessment techniques in greek and FYROM protected areas)», του Πακέτου Εργασίας 3 «Αξιολόγηση του κινδύνου και των επιπτώσεων (Risk and impact assessment)».

Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς) μέχρι και την Δευτέρα 18 Απριλίου 2016, και μέχρι τις 15:00 μ.μ, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων εργαστηρίου και πεδίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «WET_AID», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» (“Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme” 2007-2013)  (Δράση 3.4) ».

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και για διάστημα ενός (1) μήνα.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ορίζεται στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €),  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Προκήρυξη. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου, καθώς και τα περιεχόμενα του φακέλου προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό τεύχος προκήρυξης.

  Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

 Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού

Απριλίου 1, 2016 / Νέα, Προκηρύξεις