12-05-2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “AGROLESS” (Β3.11.02), «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»

12-05-2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “AGROLESS” (Β3.11.02), «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»

 

Λαγκαδάς, 12/4/2015
Αριθμ. Πρωτ. 296

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρου Διαγωνισμού

για την προμήθεια εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “AGROLESS – Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs” (Β3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» και ειδικότερα της Δράσης 4.2 «Πιλοτική Εφαρμογή στην Ελλάδα (Pilot implementation operations in Greece)».

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Προκηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “AGROLESS – Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs” (Β3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» και ειδικότερα των επιπλέον εργασιών που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση της Δράσης 4.2 «Πιλοτική Εφαρμογή στην Ελλάδα (Pilot implementation operations in Greece)», του Πακέτου Εργασίας 4 «Πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων και αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων (Pilot implementation of tools and assessment of product quality)».
Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς) μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου 3015, και μέχρι τις 15:00μ.μ., με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Προμήθεια εξοπλισμού, που θα καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “AGROLESS – Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs” (Β3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» (Δράση 4.2), ΤΜΗΜΑ/ΤΑ………….».
Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και για διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών. Για την υπογραφή της σύμβασης, πέρα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υπογραφή του αναθεωρημένου τεχνικού δελτίου του έργου και του αναθεωρημένου συμφώνου συνεργασίας των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου «AGROLESS».
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ορίζεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%), δηλαδή ποσού τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (30.894,31 €), πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό επτά χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (7.105,69 €).
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός αφορά στην προμήθεια:

  •  ΤΜΗΜΑ Α: Γεωργικού Ελκυστήρα – Τρακτέρ, Προϋπολογισμός: 28.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (23.252,03 € χωρίς Φ.Π.Α).
  • ΤΜΗΜΑ Β: Τρέιλερ Μεταφοράς αποσκευών – Πλατφόρμα, Προϋπολογισμός: 4.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (3.821,14 € χωρίς Φ.Π.Α).
  • ΤΜΗΜΑ Γ: Ανθεκτικό Φορητό υπολογιστή (Rugged PC), Προϋπολογισμός: 4.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (3.821,14 € χωρίς Φ.Π.Α).

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν είτε τμηματικές προσφορές για τα επιμέρους τμήματα Α,Β, Γ, είτε για το σύνολο του έργου. Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου, καθώς και τα περιεχόμενα του φακέλου προσφοράς των υποψηφίων επισυνάπτονται.

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ
Σταμάτης Μ. Τσιακίρης
Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSc
Επ. Γενικός Διευθυντής

Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού

Μαΐου 12, 2015 / Νέα, Προκηρύξεις