13-05-2015. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ i-BEC ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «AGROLESS» (B3.11.02)

13-05-2015. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ i-BEC ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «AGROLESS» (B3.11.02)

Λαγκαδάς, 13-05-2015
Αρ. Πρωτ.: 298

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «AGROLESS» (B3.11.02) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ), συμμετέχει ως εταίρος (PP3) στο Ευρωπαϊκό Έργο «AGROLESS – Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs» (Β3.11.02), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013».
Το έργο AGRO_LESS (B3.11.02) αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών στρατηγικών αναφοράς για την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών μειωμένων εισροών στη διασυνοριακή περιοχή, με την εισαγωγή του αγροτικού πληθυσμού στη χωροχρονικα διαφοροποιημένη διαχείριση των καλλιεργειών που αποσκοπεί στη βέλτιστη αποδοτικότητα, στη βιωσιμότητα και στην προστασία των φυσικών πόρων της γης. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι: 1. Η δημιουργία κοινών κατευθυντήριων γραμμών και μεθοδολογιών για την εφαρμογή των πρακτικών γεωργίας μειωμένων εισροών και στις δύο χώρες 2. Η χρήση και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας για την ενθάρρυνση Ορθών Γεωργικών Πρακτικών 3. Η πιλοτική εφαρμογή πρακτικών γεωργίας μειωμένων εισροών και η αξιολόγηση τους για μελλοντική χρήση στη διασυνοριακή περιοχή.
Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν :

  • Τη δημιουργία τηλεμετρικού δικτύου με αισθητήρες.
  • Την ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης απόφασης για τη διαχείριση των καλλιεργειών ( DSS ).
  • Την ανάπτυξη κοινών πρωτοκόλλων εφαρμογής γεωργίας μειωμένων εισροών για τη διαχείριση των καλλιεργειών.

Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου περιλαμβάνουν :

  • Μέσω των πρακτικών γεωργίας μειωμένων εισροών οι αγρότες συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα.
  • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μέσω πιστοποιημένης οδού.

Το έργο έχει διάρκεια 22 μήνες (από: 31/12/2013, έως 30/10/2015) και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.
Στις 03-04-2015 εγκριθήκαν αλλαγές στο τεχνικό δελτίο του Έργου από την Κοινή Επιτροπή του προγράμματος (Joint Steering Committee) και ειδικότερα ένα επιπλέον παραδοτέο για το ΔΚΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.2 «Πιλοτική Εφαρμογή στην Ελλάδα (Pilot implementation operations in Greece)», του Πακέτου Εργασίας 4 «Πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων και αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων (Pilot implementation of tools and assessment of product quality)».
Στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου παραδοτέου του ανωτέρω Έργου, το ΔΚΠ προτίθεται να απασχολήσει μέχρι επτά (7) άτομα με συμβάσεις έργου. Το έργο των συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια υλοποίησης του ανωτέρω Έργου και σύμφωνα με το τελικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Τα άτομα θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του νέου παραδοτέου του Έργου, και συγκεκριμένα θα ασχοληθούν με την πληθύσμωση εδαφικών φασματικών βιβλιοθηκών.

Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι εδώ και η συνέχεια της Πρόσκληση εδώ

Μαΐου 13, 2015 / Νέα, Προκηρύξεις