20.06.2014.Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.2 του Ευρωπαϊκού Έργου “AGROLESS” (Β3.11.02), «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

20.06.2014.Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.2 του Ευρωπαϊκού Έργου “AGROLESS” (Β3.11.02), «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

 

 

 

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.2 του Ευρωπαϊκού Έργου “AGROLESS” (Β3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

 

 

To Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Προκηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, που θα καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «AGROLESS – Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs» (Β3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα -Βουλγαρία 2007-2013» και ειδικότερα της Δράσης 4.2 «Πιλοτική Εφαρμογή στην Ελλάδα (Pilot implementation operations in Greece)», του Πακέτου Εργασίας 4 «Πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων και αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων (Pilot implementation of tools and assessment of product quality)».

Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς) μέχρι και την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014, και μέχρι τις 15:00 μ.μ, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «AGROLESS – Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs» (Β3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» (Δράσης 4.2) ».

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και για διάστημα ενός (1) μήνα.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ορίζεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (17.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Προκήρυξη. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου, καθώς και τα περιεχόμενα του φακέλου προσφοράς των υποψηφίων επισυνάπτονται.

 

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

 

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

 

Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού

Ιουνίου 20, 2014 / Νέα, Προκηρύξεις