29.05.2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.5 του Ευρωπαϊκού Έργου “CIVILWATER” (Β2.11.06)».

29.05.2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.5 του Ευρωπαϊκού Έργου “CIVILWATER” (Β2.11.06)».

Λαγκαδάς, 29/5/2015

Αριθμ. Πρωτ. 340

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρου Διαγωνισμού

για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.5 του Ευρωπαϊκού Έργου “CIVILWATER” (Β2.11.06), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Προκηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, που θα καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «CIVILWATER – Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area» (Β2.11.06), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» και ειδικότερα της Δράσης 4.5 «Πιλοτική Λειτουργία (Pilot operation)», του Πακέτου Εργασίας 4 «Πιλοτικές εφαρμογές (Pilot applications)».
Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς) μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, και μέχρι τις 15:00 μ.μ, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «CIVILWATER» (Β2.11.06), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» (Δράση 4.5) ».
Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και για διάστημα ενός (1) μήνα.
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ (18.941,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Προκήρυξη. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου, καθώς και τα περιεχόμενα του φακέλου προσφοράς των υποψηφίων επισυνάπτονται.

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ
Σταμάτης Μ. Τσιακίρης
Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC
Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού

Μαΐου 29, 2015 / Νέα, Προκηρύξεις