30-04-2015.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “AGROLESS” (Β3.11.02), «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»

30-04-2015.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “AGROLESS” (Β3.11.02), «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»

Λαγκαδάς, 30/4/2015
Αριθμ. Πρωτ. 251

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρου Διαγωνισμού

για την προμήθεια αναλώσιμων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “AGROLESS – Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs” (Β3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» και ειδικότερα της Δράσης 4.2 «Πιλοτική Εφαρμογή στην Ελλάδα (Pilot implementation operations in Greece)».

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Προκηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων, που θα καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «AGROLESS – Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs» (Β3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» και ειδικότερα των επιπλέον εργασιών που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση της Δράσης 4.2 «Πιλοτική Εφαρμογή στην Ελλάδα (Pilot implementation operations in Greece)», του Πακέτου Εργασίας 4 «Πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων και αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων (Pilot implementation of tools and assessment of product quality)».
Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς) μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015, και μέχρι τις 15:00μ.μ, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “AGROLESS – Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs” (Β3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» (Δράση 4.2) ».
Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για διάστημα ενός (1) μήνα. Για την υπογραφή της σύμβασης, πέρα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υπογραφή του αναθεωρημένου τεχνικού δελτίου του έργου και του αναθεωρημένου συμφώνου συνεργασίας των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου «AGROLESS».
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 5
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ορίζεται στο ποσό των Επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%).
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Προκήρυξη. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου, καθώς και τα περιεχόμενα του φακέλου προσφοράς των υποψηφίων επισυνάπτονται.

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ
Σταμάτης Μ. Τσιακίρης
Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSc
Επ. Γενικός Διευθυντής

Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού

Απριλίου 30, 2015 / Νέα, Προκηρύξεις