[GREENLAND] 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

[GREENLAND] 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Λαγκαδάς, 07-07-2021

  Αρ. Πρωτ. : 400

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο «GREENLAND – GREEN-skiLls for a sustAiNable Development», με ακρωνύμιο “GREENLAND”, (G.A. Νο B_A.3.1_0048),  που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ENI CBC MED 2014-2020. Το Έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 233.693,80€ και χρηματοδοτείται 90% από το πρόγραμμα  ENI CBC MED 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 10% από ιδίους πόρους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το ΔΚΠ προτίθεται να αναθέσει σε 1 άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/11/2021 το παρακάτω έργο. Η σύμβαση  δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου πακέτου (και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Τα παρακάτω αντικείμενα θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας:

 

WP3 Labour market analysis of the NEETs and Women

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

 • Υποστήριξη στην εκπόνηση της ανάλυση της αγοράς εργασίας των NEETs και των γυναικών και του προσδιορισμού των κύριων τομέων ή υπο-τομέων στα πεδία της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση σχετικά με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ειδικό Ανάλυσης Αγοράς
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη σχεδίου συλλογής δεδομένων
 • Μετάφραση των εργαλείων συλλογής δεδομένων στην ελληνική γλώσσα
 • Διεξαγωγή ποιοτικής συλλογής δεδομένων χρησιμοποιώντας συζητήσεις ομάδων εστίασης και εις βάθος συνεντεύξεων με φορείς ενδιαφερόμενους στους τομείς της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας
 • Διεξαγωγή συλλογής ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιώντας πρότυπα έρευνας και συλλογή ποιοτικών δεδομένων σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, NEETs και Γυναίκες, καθώς και άλλα προσδιοριζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Μεταγραφή των ποιοτικών δεδομένων και μετάφραση στα Αγγλικά, και εισαγωγή των δεδομένων σε προ-αναπτυγμένα ηλεκτρονικά πρότυπα
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη του Προφίλ δεδομένων και αξιολόγηση δεδομένων, με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, για τον προσδιορισμό και την ανάλυση των αναγκών των υπο-ομάδων και των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας
 • Υποστήριξη στη δημιουργία βάσης δεδομένων NEETs και γυναικών, και Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων και λίστας προτεινόμενων μαθημάτων κατάρτισης
 • Υποστήριξη δημιουργίας αναφορών σχετικά με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες

ΘΕΣΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2)
 • Πρακτική άσκηση με αντικείμενο σχετικό με την ενδυνάμωση γυναικών

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εθελοντική εργασία σε αντικείμενα που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

  ΠΡΟΣΟΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Βαθμός τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) Βαθμός * 40
2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 200
3 Γνώση αγγλικής γλώσσας 30 (καλή), 50 (πολύ καλή), 70 (άριστη)
4 Γνώση χειρισμού Η/Υ 50
5 Εμπειρία ανά μήνα 7 ανά μήνα

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Υποβολή Αίτησης Ενδιαφέροντος (δημοσιεύεται μαζί με την Πρόσκληση)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών
 4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα της παρούσας πρόσκλησης.

 

Το άτομο που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί στις εγκαταστάσεις του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ.57200, Λαγκαδάς) καθώς και όπου εκάστοτε υλοποιούνται και διεξάγονται τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα του ΔΚΠ ή παρέχονται υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες του ΔΚΠ, και εντός του ωραρίου λειτουργίας του ΔΚΠ.

 

Η υποβολή των αιτήσεων (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και των βιογραφικών γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και από τις 10:00π.μ. έως τις 2:00μ.μ, στα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου  Περιβάλλοντος,  Λουτρών  18,  Τ.Κ.57200,  Λαγκαδάς,  γραφείο  1,  από  την  ημέρα ανάρτησης  της  παρούσας  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Διαβαλκανικού  Κέντρου  Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) και έως και τις 21/07/2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τις ίδιες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2394023485 (κα Παπαδοπούλου Δανάη).

 

                                                                                                

   Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

 1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτούμενα, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος εντός 3 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων υποψηφιότητας που θα αποσταλούν. Αντικατάσταση του φακέλου υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 3. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής της αίτησης υποψηφιότητας και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια αίτηση ή όταν μόνο μία αίτηση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση του ενδιαφερόμενου α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 4. Ο/Η υποψήφιος/α που είναι πρώτος στον πίνακα κατάταξης και έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης επιλέγεται ο/η επόμενος/η υποψήφιος/α έως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.
 5. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.
 6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
 7. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής).
 8. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

 

 Αίτηση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος 

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Greenland

 

Ιουλίου 7, 2021 / Νέα, Προκηρύξεις