Ταυτότητα

Το 2017, μετά από 10 χρόνια επιτυχημένης πορείας και ενεργούς παρουσίας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος λειτουργεί πλέον ως ένας ευέλικτος διεθνής οργανισμός με δράσεις και συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και της ερευνητικής κοινότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το i-BEC υποστηρίζεται από 14 εταίρους που εκπροσωπούν την ακαδημαϊκή κοινότητα και όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης (αποκεντρωμένων, περιφερειών και δήμων), καθώς και από ένα διεθνές καθοδηγητικό συμβούλιο το οποίο χαράσσει κατευθυντήριους άξονες για τη βιώσιμη πορεία ως προς τις διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες του i-BEC με οργανισμούς και φορείς από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, την Ευρώπη και διεθνώς.

  Ο Καθηγητής Γ. Ζαλίδης είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του i-BEC.

  i-BEC's Role

  Το i-BEC λειτουργεί ως μια διεθνής συστάδα νέων τεχνολογιών και καινοτομίας έτσι ώστε να ενώσει το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε μια συνεργασία, με στόχο την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

  Η ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση των διασυνοριακών λεκανών απορροής και των φυσικών πόρων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, μέσω καινοτόμων εφαρμογών και αποτελεσματικότερων μηχανισμών διακυβέρνησης, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την ίδρυση του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (ΔΚΠ) ως ενός ευέλικτου φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με διεθνή δράση.

  Το ΔΚΠ συστάθηκε στις 30 Ιουλίου 2007 από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Επιτροπή Ερευνών) και το Δήμο Λαγκαδά στο πλαίσιο του έργου «Ίδρυση του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» (ΔΚΠ), με πόρους από το χρηματοδοτικό μέσο INTERREG III / A, INTERREG III / B .

  Το i-BEC αποτελεί κομβικό σημείο συνάντησης της περιβαλλοντικής έρευνας στην Ελλάδα. Έχει στο ενεργητικό του πάνω από 200 δημοσιεύσεις, κυρίως σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.