Εταίροι

Το i-BEC υποστηρίζεται από 14 εταίρους που εκπροσωπούν την ακαδημαϊκή κοινότητα και όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης (αποκεντρωμένων, περιφερειών και δήμων).

Πρόεδρος του i-BEC, έχει οριστεί ο κ. κ. Γιαννακουδάκης Ανδρέας, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων – Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο ασκών καθήκοντα, και  Α” Αντιπρόεδρος του i-BEC,  ο κ. Γιάντσης Απόστολος, Προϊστάμενος  Γενικής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εταιρική αυτή σύσταση εστιάζει στην ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των μηχανισμών διακυβέρνησης και της επιστήμης σε θέματα αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και αειφορικής ανάπτυξης, γεγονός που ενισχύει την αποστολή του ΔΚΠ.