Υποδομές – Εξοπλισμός

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της χρήσης νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής σύγκλισης σε θέματα διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων και αειφορικής ανάπτυξης, το i-BEC διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να διασφαλίσει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των επιστημονικών του αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, το i-BEC εφαρμόζει ένα καινοτόμο πολυεπίπεδο σύστημα παρακολούθησης, με δεδομένα που προκύπτουν από συνδυασμένη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων και πλωτών οχημάτων, εργαστηριακών αναλύσεων, δειγματοληψιών και μετρήσεων πεδίου, τηλεμετρικών δικτύων και  επισκόπησης και τηλεπισκόπησης.

Ειδικότερα διαθέτει:

  • Λογισμικό: software επεξεργασίας εικόνας (ERDAS Imagine, ENVI, Definiens eCognition), software GIS και για γεωγραφική ανάλυση (ArcGIS Desktop and Server, Manifold GIS), γεωβάσεις δεδομένων (SQL Server RDBMS).
  • Hardware: GPS, σύγχρονοι τερματικοί Η/Υ, plotters.
  • Πρόσβαση σε Δορυφορικές εικόνες μέσω πύλης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.
  • Μη-Επανδρωμένο Ιπτάμενο Όχημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
  • Πρόσβαση σε Δορυφορικές εικόνες μέσω πύλης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.
  • Γεωγραφικές βάσεις δεδομένων διαχείρισης και αποθήκευσης περιβαλλοντικής πληροφορίας.
  • On-line συστήματα διάχυσης περιβαλλοντικής πληροφορίας (WEB Internet Map Server).
  • Σύγχρονο τηλεμετρικό δίκτυο 109 ποιοτικών, ποσοτικών και μετεωρολογικών σταθμών σε διασυνοριακές λεκάνες απορροής της Ελλάδος (το πιο μεγάλο τηλεμετρικό δίκτυο στη Ν. Ευρώπη).

Το Χημικό Εργαστήριο του i-BEC είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα χημικά εργαστήρια στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στον Ελλαδικό χώρο. Η αξιοποίηση της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής από έμπειρους και άρτια καταρτισμένους επιστήμονες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει την αξιόπιστη και έγκυρη λειτουργία του Εργαστηρίου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και μετρήσεων. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και η εν γένει λειτουργία του Χημικού Εργαστηρίου στηρίζεται στις λεγόμενες «καλές πρακτικές» λειτουργίας, ώστε να αποδεικνύεται η εύρυθμη και έγκυρη επιστημονικά και διοικητικά λειτουργία του. Σημειώνεται ότι το χημικό εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.720).

Το i-BEC είναι ο μόνος «Διαδικτιακός κόμβος παροχής και Διαδοσης Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Πληροφοριών» στη Βόρεια Ελλάδα, και λειτουργεί ως κομβικό σημείο συνεργασίας, ανταλλαγής δεδομένων και μεταφοράς τεχνογνωσίας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στα Βαλκάνια.