Αποστολή

Το i-BEC προωθεί τη συνέργεια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα αειφορικής διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων και κατά συνέπεια αρμονικής κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και σε άλλες ενδιαφερόμενες χώρες.
Συγκεκριμένα, η αποστολή του i-BEC σχετίζεται με:

  • Επιστημονική υποστήριξη των δομών δημόσιας διοίκησης για το σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού τομέα μέσω ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων στις παραγωγικές διαδικασίες και δραστηριότητες, και
  • Διευκόλυνση των στρατηγικών σχεδιασμού, ανάπτυξης και αειφορικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Καινοτομία

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και πρωτίστως τις ανάγκες των πολιτών, το ΔΚΠ καινοτομεί, διότι, παράλληλα:

  • Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ανταποκρινόμενες στις περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές ανάγκες σε τοπικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο
  • Αναπτύσσει και μεταφέρει τεχνογνωσία προς τους τελικούς χρήστες μέσω αξιόπιστων δεδομένων και υπηρεσιών
  • Επιταχύνει τη διατομεακή και διαπεριφερειακή συνεργασία
  • Διευκολύνει τις διαδικασίες διαβούλευσης μεταξύ των φορέων άσκησης διακυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων

Προκειμένου να επιτύχει όλα τα παραπάνω, το i-BEC εφαρμόζει τις ακόλουθες καινοτόμες και σύγχρονες προσεγγίσεις:

  • Πολλαπλές υπηρεσίες σε «μία στάση» (services in one stop): παροχή συγκεντρωτικών υπηρεσιών για εξοικονόμηση χρόνου, βελτίωση αποδοτικότητας και διασφάλιση ποιότητας.
  • Προσέγγιση εκ των κάτω (bottom up approach): ανάπτυξη ανοιχτού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων εταίρων και μελών και παροχή της επιστημονικής τεχνογνωσίας στην τοπική κοινωνία, ώστε να αποκτήσει ένα ισχυρό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα υλοποιούνται δράσεις και έργα για την αειφόρο ανάπτυξη και μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων της περιοχής.
  • Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση & υποστήριξη (after the project support) για τη διασφάλιση βιωσιμότητας και μετά τη λήξη του έργου.

Η καινοτομία «μεταφράζεται» σε αμοιβαία οφέλη προς όλους τους εταίρους (win-win situation) χωρίς να τους υποκαθιστά, να τους ανταγωνίζεται ή να τους αποδυναμώνει. Ειδικότερα, η δημόσια διοίκηση ενδυναμώνεται και οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων, ενώ στον ιδιωτικό τομέα αναπτύσσονται καινοτόμα προϊόντα και δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας. Οι δε πολίτες επωφελούνται καθώς επιτυγχάνεται εξισορρόπηση πόρων και ανθρώπινης διαχείρισής τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.