Σχέδιο για την ισότητα των φύλων (GEP) και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Έχοντας υπόψη:

την υφιστάμενη Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία για τα θέματα Ισότητας των Φύλων εκφράζει την ισχυρή δέσμευσή του:

 

α. να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να  εφαρμοστούν οι πολιτικές του Κέντρου για την προώθηση και ενσωμάτωση των αρχών της Ισότητας των φύλων συμμορφούμενοι πλήρως στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο .

β. Να προωθήσει τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη ( προσωπικό /μόνιμους -έκτακτους συνεργάτες, νομικές οντότητες εταίρους του Κέντρου σε θέματα Ισότητας των Φύλων.

γ. Σχεδιάζει και εφαρμόζει ένα σχέδιο δράσης για την Ισότητα των φύλων υιοθετώντας τις αρχές και προτεραιότητες στα πεδία:

  • Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής
  • Μέτρα κατά την έμφυλης βίας συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης
  • Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Επιλογή του Προσωπικού και την εξέλιξη της Επαγγελματικής του προόδου.
  • Ισόρροπη κατανομή μεταξύ των Φύλων σε θέσεις ηγεσίας και λήψης αποφάσεων
  • Ενσωμάτωση της διάστασης του Φύλου στη Θεματολογία των δράσεων στην έρευνα και ανάπτυξη που σχεδιάζει και υλοποιεί το Κέντρο.

 

δ. Ιδρύει και λειτουργεί το Γραφείο Ισότητας των φύλων το οποίο στελεχώνεται από τη τριμελή ομάδα συνεργατών του Κέντρου  με την ονομασία »Ομάδα Ισότητας των Φύλων»

ε. Αναθέτει σε ένα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου τα καθήκοντα του Συντονιστή σε θέματα Ισότητας των φύλων ώστε να διασφαλιστεί η άμεση συνεργασία και σύνδεση της Διοίκησης  του Κέντρου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων και πολιτικών της Διοίκησης.

στ. Σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης, εκπαίδευσης  και λοιπών ενημερωτικών και προωθητικών ενεργειών με στόχο την ενίσχυση και ενσωμάτωση των αρχών της Ισότητας των φύλων μεταξύ των ενδιαφερμένων μερών του Κέντρου-Μέλη Διοίκησης /Προσωπικό /Συνεργάτες.

 

Πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης είναι να διασφαλίσει ότι το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος είναι ένας ασφαλής Φορέας  για όλους  και λειτουργεί με τρόπο που σέβεται την ισότητα και την διαφορετικότητα, είναι απαλλαγμένος από διακρίσεις  και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και χωρίς περιορισμούς και εμπόδια επαγγελματική, ακαδημαϊκή και προσωπική πρόοδο για όλους

 

Η Διαχειρίστρια

του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος

 

Ελένη Λιανού

Σχέδιο για την ισότητα των φύλων και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Δήλωση για την Προώθηση και Εφαρμογή Πολιτικών Ισότητας των Φύλων