Τηλεμετρία

SPECTRORADIOMETER
Καταγράφει την αντανάκλαση σε 256 διακριτά μήκη κύματος από το μπλε στο εγγύς υπέρυρθρο (310-1100 nm)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Για συγκεκριμένα ενδιαφέροντα γνωρίσματα και επικύρωση της επιφανειακής αντανάκλασης