ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 482385 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 482385 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

 

Δημόσια Διαβούλευση του Υποέργου 1 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 482385 «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας»

 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», που αφορά στο Υποέργο 1, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ i-bec.org ή με τηλεμοιότυπο στον αριθμό +30 2394023485, αναφέροντας τον τίτλο του διαγωνισμού και των κωδικό της Πράξης.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 έως και την Τετάρτη 09 Ιουλίου 2014.

  Κατεβάστε το αρχείο του σχεδίου της διακήρυξης διαγωνισμού καθώς και το έντυπο υποβολής σχολίων.

 

 

 

Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

Ιουνίου 20, 2014 / Γεγονότα, Νέα, Προκηρύξεις