Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “DIONE: An integrated EO-based toolbox for modernizing CAP area-based compliance checks and assessing respective environmental impact”», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «HORIZON 2020»

 

Λαγκαδάς, 4/02/2020

Αριθμ. Πρωτ. 110

   

 
Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 14 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “DIONE: An integrated EObased toolbox for modernizing CAP areabased compliance checks and assessing respective environmental impact», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «HORIZON 2020» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης του προκυρησσόμενου έργου ορίζεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού τριάντα έξι χιλιάδων, διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (36.290,32) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (8.709,68€)

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και για διάστημα 60 ημερών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Γραφείο Συνεδριάσεων, Λουτρών 18, 57200, Λαγκαδάς, στις 17/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς, γραφείο 1, τις εργάσιμες μέρες, καθημερινά από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 14/02/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς (E-mail: info@i-bec.org, φαξ +30 2394023485).

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού και η Περίληψη της Διακήρυξης.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) → Νέα και Εκδηλώσεις → Προκηρύξεις) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος   www.i-bec.org . (πληροφορίες Δ. Παπαδοπούλου  τηλ. 2394023485, (info@balcenv.gr ).

Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου, καθώς και τα περιεχόμενα του φακέλου προσφοράς των υποψηφίων επισυνάπτονται

 

Ο Αναπληρωτής Διαχειριστής του ΔΚΠ

 

 

Γιάντσης Απόστολος

Α’ Αντιπρόεδρος

 

Τεύχος της Διακήρυξης

Τυποποιημένο “Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Φεβρουαρίου 5, 2020 / Νέα, Προκηρύξεις