Μνημονιο Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΕ/ΤΚΜ και i-BEC

Μνημονιο Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΕ/ΤΚΜ και i-BEC

Υπόμνημα συνεργασίας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την περιβαλλοντική παρακολούθηση με καινοτόμες μεθόδους, την επεξεργασία κοινών θέσεων αλλά και τη σύσταση μόνιμης επιτροπής των δύο φορέων, υπέγραψαν στις 5 Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC).

Η υπογραφή του Μνημονίου αποφασίστηκε με δεδομένο το μεγάλο πεδίο θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ειδικά σε ότι αφορά τα θέματα χάραξης στρατηγικών σχεδιασμού, ανάπτυξης και αειφορικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Ενδεικτικά και μόνο, ορισμένα από τα επιμέρους θέματα στα οποία ξεκινάει η συνεργασία είναι τα εξής :

Περιβαλλοντική παρακολούθηση με καινοτόμες και πιστοποιημένες μεθόδους (επίγεια μέσα, δορυφορικές εικόνες, τηλεμετρία, τηλεπισκόπηση, κλπ).

• Διαχείριση και ερμηνεία περιβαλλοντικών δεδομένων όσον αφορά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων.

• Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών διαχείρισης φυσικών πόρων, όπως γεωγραφικές βάσεις δεδομένων, συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων και έγκαιρης

προειδοποίησης φυσικών κινδύνων.

• Δημιουργία δικτύων συνεργασίας και μεταφορά τεχνογνωσίας από ερευνητικούς φορείς στους τελικούς χρήστες, σε περιφερειακό επίπεδο.

Ανάπτυξη προτύπων βελτιστοποίησης παραγωγικών διαδικασιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Όσον αφορά τη Μόνιμη Επιτροπή ΤΕΕ/ΤΚΜ-ΔΚΠ, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους και των δύο φορέων, διευκρινίζεται ότι το αντικείμενό της είναι ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της συνεργασίας τους, μέσα από:

-Τη στενή συνεργασία των μελών της για επιμέρους θέματα,

-Τη διατύπωση κοινών θέσεων ή/ και την από κοινού επισήμανση επιπτώσεων από πολιτικές σχετικές με την αειφορική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων,

-Την από κοινού επιδίωξη ευκαιριών χρηματοδότησης, για την υλοποίηση των ανωτέρω πολιτικών, μέσα από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα,

-Την από κοινού διοργάνωση δράσεων έξυπνης εξειδίκευσης, κατάρτισης και δημοσιότητας (συνεδρίων, ημερίδων, έκδοση ενημερωτικών εντύπων, οδηγών, κλπ).

 

20150305_135813(1)

 

 

Μαρτίου 13, 2015 / Γεγονότα, Δελτία τύπου, Νέα