07-03-2014: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.2 ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.3, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΈΡΓΟΥ “AGROLESS (Β3.11.02), «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»».

Λαγκαδάς, 05-03-2014

   Αρ. Πρωτ.: οικ. 67

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διεθνή Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, προϋπολογισμού δαπάνης τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (374.350,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση της Δράσης 4.2 και της Δράσης 4.3, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “AGROLESS – Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs” (Β3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»». Δίνεται η δυνατότητα τμηματικών προσφορών για κάθε μία από τις δύο Δράσεις (4.2 ή 4.3) αλλά και για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Προκήρυξη. Προσφορές που αφορούν επιμέρους παραδοτέα δράσεων και όχι το σύνολο της Δράσης δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Διεξαγωγής Διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 24 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην προκήρυξη.

 

Προϋπολογισμός του έργου:                     374.350,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%

Διάρκεια του έργου:              11 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης) και το αργότερο μέχρι 30/4/2015

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: 25 Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού:  Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος,Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς

Πληροφορίες:  κ. Γαλάνης Γεώργιος, Τηλ. & Φαξ.: +30-2394023485, e-mail: info@balcenv.gr

 

Το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα διανέμεται μέχρι και την Παρασκευή 11/04/2014 από τα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς, Γραφείο 1, Ισόγειο), και ώρες 10:00π.μ.-3:00μ.μ., ή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την ίδια ημερομηνία, κατόπιν σχετικής αιτήσεως στο info@balcenv.gr.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί πρώτα στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε) και στη συνέχεια σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και στον τοπικό τύπο, τα δε έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον υποψήφιο ανάδοχο.

 

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

Μαρτίου 7, 2014 / Νέα, Προκηρύξεις