24-12-2013: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1 & 5.2) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «AGRO_LESS», «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

gr_bg_prog

Λαγκαδάς, 20-12-2013

   Αρ. Πρωτ.: οικ. 531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διεθνή Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα Ευρώ (179.650,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους της προκήρυξης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο “Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs”, με ακρωνύμιο “AGRO_LESS”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Διεξαγωγής Διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία την 31 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ..Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην προκήρυξη.

 

Προϋπολογισμός του έργου:                     179.650,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%

Διάρκεια του έργου:                        3 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης)

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: 31 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ.

Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού:  Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος,Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς

Πληροφορίες:  κ. Γαλάνης Γεώργιος, Τηλ. & Φαξ.: +30-2394023485, e-mail: info@balcenv.gr

 

Το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα διανέμεται μέχρι και την Παρασκευή 24/01/2014 από τα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς, Γραφείο 1, Ισόγειο), και ώρες 10:00π.μ.-3:00μ.μ., ή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την ίδια ημερομηνία, κατόπιν σχετικής αιτήσεως στο info@balcenv.gr.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί πρώτα στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε) και στη συνέχεια σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και στον τοπικό τύπο, τα δε έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον υποψήφιο ανάδοχο.

 

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

Δεκεμβρίου 24, 2013 / Νέα, Προκηρύξεις