ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Λαγκαδάς, 29-03-2021

  Αρ. Πρωτ. : 172

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο «GREENLAND – GREEN-skiLls for a sustainable Development», με ακρωνύμιο “GREENLAND”, (G.A. Νο B_A.3.1_0048),  που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ENI CBC MED 2014-2020. Το Έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 233.693,80€ και χρηματοδοτείται 90% από το πρόγραμμα  ENI CBC MED 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 10% από ιδίους πόρους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το ΔΚΠ προτίθεται να αναθέσει σε 3 άτομα με σύμβαση ανάθεσης έργου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2021 το παρακάτω έργο. Η σύμβαση  δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 15/04/2023 (και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Τα παρακάτω αντικείμενα θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας:

 

WP1 Project Management

WP2 Project Communication

WP3 Labour market analysis of the NEETs and Women

WP4 Capacity Building activities (Training, Mentoring, Coaching) and creation of one E-learning platform

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

 • Παρακολούθηση των δαπανών ανά Πακέτο Εργασίας και ανά αντικείμενο
 • Συγκέντρωση των παραστατικών δαπανών
 • Έλεγχος για τη νομιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών (όπως πρότυπα δικαιολογητικά δαπανών, χρονοχρεώσεις του προσωπικού, διασταύρωση στοιχείων πληρωμής με στοιχεία πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου)
 • Αντιστοίχιση φυσικού αντικειμένου με το οικονομικό αντικείμενο ανά πακέτο εργασίας, και παραδοτέο.
 • Σύνταξη των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.
 • Κατάρτιση μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης του έργου (οικονομικό αντικείμενο) καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης αντιστοίχισης των δαπανών που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητά τους.
 • Παρακολούθηση των συμβάσεων εργασίας – αμοιβές των μελών της Ομάδας Έργου
 • Διεκπεραίωση πληρωμών (έλεγχος νομιμότητας και επιλεξιμότητας δαπάνης, έκδοση εντολής πληρωμής, καταβολή πληρωμής) και τις αντίστοιχες αποδόσεις σε Ασφαλιστικά Ταμεία και Δ.Ο.Υ.
 • Τήρηση πλήρους οικονομικού φακέλου του Έργου και των Πακέτων εργασιών σε όλες τις φάσεις εκτέλεσής τους
 • Σύνταξη εξαμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου
 • Υποστήριξη της συμβασιοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου (διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, συμβάσεις, διαγωνισμοί κλπ)
 • Διεκπεραίωση πράξεων που απαιτούνται για την είσπραξη των χρηματοδοτήσεων και παρακολούθηση του τραπεζικού λογαριασμού του έργου
 • Τήρηση όλων των διοικητικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων του έργου καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους.
 • Εκπόνηση συνολικού σχεδίου έργου οικονομικών και διοικητικών καθηκόντων κατά την έναρξη του έργου – Χρονοδιάγραμμα παράδοσης των εγγράφων.
 • Υποστήριξη στην εκτέλεση εθνικής και διεθνούς εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη για υπηρεσίες που προωθούν την απασχόληση των νέων στους τομείς της Πράσινης και της Κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των εργοδοτών και των νέων
 • Δημιουργία διαδικτυακού και κοινωνικού περιεχομένου που απευθύνεται στις ομάδες στόχους του έργου (γραφικά, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.) προς δημοσίευση στους ιστότοπους και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του έργου,
 • Επεξεργασία και ενημέρωση των ιστοσελίδων με ειδήσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια, δραστηριότητες και παραδοτέα
 • Υποστήριξη στην εκπόνηση της ανάλυση της αγοράς εργασίας των NEETs και των γυναικών και του προσδιορισμού των κύριων τομέων ή υπο-τομέων στα πεδία της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση σχετικά με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ειδικό Ανάλυσης Αγοράς
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη σχεδίου συλλογής δεδομένων
 • Μετάφραση των εργαλείων συλλογής δεδομένων στην ελληνική γλώσσα
 • Διεξαγωγή ποιοτικής συλλογής δεδομένων χρησιμοποιώντας συζητήσεις ομάδων εστίασης και εις βάθος συνεντεύξεων με φορείς ενδιαφερόμενους στους τομείς της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας
 • Διεξαγωγή συλλογής ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιώντας πρότυπα έρευνας και συλλογή ποιοτικών δεδομένων σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, NEETs και Γυναίκες, καθώς και άλλα προσδιοριζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Μεταγραφή των ποιοτικών δεδομένων και μετάφραση στα Αγγλικά, και εισαγωγή των δεδομένων σε προ-αναπτυγμένα ηλεκτρονικά πρότυπα
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη του Προφίλ δεδομένων και αξιολόγηση δεδομένων, με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, για τον προσδιορισμό και την ανάλυση των αναγκών των υπο-ομάδων και των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας
 • Υποστήριξη στη δημιουργία βάσης δεδομένων NEETs και γυναικών, και Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων και λίστας προτεινόμενων μαθημάτων κατάρτισης
 • Υποστήριξη δημιουργίας αναφορών σχετικά με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες
 • Υποστήριξη στην προσέγγιση τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας για τον εντοπισμό των μεντόρων που θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των μαθημάτων
 • Υποστήριξη στην εκπόνηση του προγράμματος σπουδών με τη συνεισφορά των μεντόρων στο σχεδιασμό των ηλεκτρονικών μαθημάτων για τα μαθήματα δεξιοτήτων, ώστε να προσδιοριστούν οι τομείς που θα μπορέσουν να απορροφήσουν τους νέους εκπαιδευόμενους
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό των ενοτήτων και την υλοποίηση 2 LabSkills
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δραστηριοτήτων καθοδήγησης επαγγελματικής σταδιοδρομίας

 

ΘΕΣΗ Α

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα Word, Excel και PowerPoint
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην οικονομική διαχείριση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων, συγγραφή οικονομικών εκθέσεων.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη διοργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων – σεμιναρίων

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 • Εμπειρία σε οικονομική διαχείριση προγραμμάτων INTERREG

 

 

ΘΕΣΗ Β

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Γεωπονίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην εκπόνηση κοινωνικών μελετών για περιβαλλοντικά δεδομένα
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα Word, Excel και PowerPoint
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τίτλος σπουδών στην επιστήμη της Οικονομίας/Διοίκησης
 • Εμπειρία σε υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (οργάνωση, επικοινωνία, διεκπεραίωση εγγράφων, δράσεις δημοσιότητας)
 • Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφούς αντικειμένου

ΘΕΣΗ Γ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Γεωπονίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην παροχή συμβουλών σε θέματα φυτοπροστασίας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών και στη διεξαγωγή πειραμάτων σε θερμοκήπια για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ερευνητικά έργα ως υπεύθυνος Γεωπόνος

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
 • Τίτλος σπουδών στην επιστήμη της Οικονομίας/Διοίκησης

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

  ΠΡΟΣΟΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Βαθμός τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) Βαθμός * 40
2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 200
3 Γνώση αγγλικής γλώσσας 30 (καλή), 50 (πολύ καλή), 70 (άριστη)
4 Γνώση χειρισμού Η/Υ 50
5 Εμπειρία ανά μήνα 7 ανά μήνα

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Υποβολή Αίτησης Ενδιαφέροντος (δημοσιεύεται μαζί με την Πρόσκληση)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών
 4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα της παρούσας πρόσκλησης.

 

Τα άτομα που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ.57200, Λαγκαδάς) καθώς και όπου εκάστοτε υλοποιούνται και διεξάγονται τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα του ΔΚΠ ή παρέχονται υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες του ΔΚΠ, και εντός του ωραρίου λειτουργίας του ΔΚΠ.

 

Η υποβολή των αιτήσεων (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και των βιογραφικών γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και από τις 10:00π.μ. έως τις 2:00μ.μ, στα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου  Περιβάλλοντος,  Λουτρών  18,  Τ.Κ.57200,  Λαγκαδάς,  γραφείο  1,  από  την  ημέρα ανάρτησης  της  παρούσας  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Διαβαλκανικού  Κέντρου  Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) και έως και τις 09/04/2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τις ίδιες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2394023485 (κα Παπαδοπούλου Δανάη).

 

                                                                                                

   Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

  

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

 1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτούμενα, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος εντός 3 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων υποψηφιότητας που θα αποσταλούν. Αντικατάσταση του φακέλου υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 3. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής της αίτησης υποψηφιότητας και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια αίτηση ή όταν μόνο μία αίτηση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση του ενδιαφερόμενου α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 4. Ο/Η υποψήφιος/α που είναι πρώτος στον πίνακα κατάταξης και έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης επιλέγεται ο/η επόμενος/η υποψήφιος/α έως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.
 5. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.
 6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
 7. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής).
 8. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μαρτίου 29, 2021 / Προκηρύξεις