11-10-2017: Διευκρινήσεις στο πλαίσιο της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με Αριθμ. Πρωτ. 275/28-9-2017, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «GREENOMED – Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing innovation» (1MED15_111_M2_072), INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020»

Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος που στάλθηκε στις 10/10/2017 στο info@i-bec.org και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 292/10-10-2017, δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

 

 Ερώτημα 1:

1.Υποστήριξη για την υλοποίηση του πακέτου εργασίας 1 [Project management]

Διασφάλιση κόστους μετακίνησης και διαμονής δύο τουλάχιστον εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που συμμετέχει στο Έργο ως συνεργάτης (Associated Partner), για συμμετοχή τους στις συναντήσεις των εταίρων του Έργου, όποτε αυτό ζητηθεί από τον επικεφαλής εταίρο του Έργου (Παραδοτέο Π1.5).

Ερώτηση 1: πόσες θα είναι οι συναντήσεις και πού θα πραγματοποιηθούν;

 Διευκρίνιση 1: Οι συναντήσεις που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “GREENOMED” είναι έξι (6). Βρείτε συνημμένο το σχετικό πλάνο συναντήσεων του έργου που μας έχει δώσει ο Επικεφαλής εταίρος του “GREENOMED”. Ήδη έχουν γίνει οι δύο πρώτες συναντήσεις. Όπως αναφέρεται στη σελίδα 12 του τεύχους της διακήρυξης, ενότητα χρονοδιάγραμμα, «…Μετά από απόφαση των εταίρων του έργου δύναται το χρονοδιάγραμμα να τροποποιηθεί ανάλογα με την πορεία του έργου και επομένως και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων του συμβούλου επίσης δύναται να τροποποιηθεί. Την παρούσα στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση μεταξύ των εταίρων για τον ακριβή καθορισμό των ημερομηνιών και των τοποθεσιών των συναντήσεων…».

 

ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ GREENOMED

 

 Ερώτημα 2:

  1. Υποστήριξη στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας 4 (Transferring)

– Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου (training course) με τον/τους αποδέκτη/ες της μεταφοράς (Παραδοτέο Π 4.7), σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.

– Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου (training event) με την Περιφέρεια αποδέκτη της μεταφοράς (Παραδοτέο Π 4.10).

Ερώτηση 2: Πού θα πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια και ποιες οι προδιαγραφές του (αρ συμμετεχόντων, catering, πληροφοριακό υλικό);

 Διευκρίνιση 2: Το παραδοτέο Π4.7 συνδέεται άμεσα με το Π4.6 και το παραδοτέο Π4.10 με το Π4.9. Τα σεμινάρια θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στις περιοχές των αποδεκτών της μεταφοράς της τεχνογνωσίας ή κοντά σε αυτές καθώς πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των αποδεκτών [για το Π4.7 cluster, ή οργανισμό/φορέα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης, εκτός κοινοπραξίας (στο τεχνικό δελτίο του Έργου αναφέρονται οι περιοχές μεταφοράς) και για το 4.10 τουλάχιστον μια Περιφέρεια (εκτός Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας / το τεχνικό δελτίο του Έργου αναφέρονται οι Π.Ε. Φλώρινας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως περιοχές μεταφοράς], εκτός αν ο Ανάδοχος αναλάβει η μετακίνηση των συμμετεχόντων σε μέρος μακριά από την έδρα τους.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δε μπορεί να είναι εκ των προτέρων γνωστός, το πληροφοριακό υλικό που θα τους δοθεί θα πρέπει να αφορά τις ενότητες του σεμιναρίου, και η παροχή διαλειμμάτων καφέ ή γεύματος θα πρέπει να είναι ανάλογη της διάρκειας του κάθε σεμιναρίου.

Αυτό που ενδιαφέρει την αναθέτουσα αρχή είναι η επιτυχία των σεμιναρίων ώστε να γίνει σωστά η μεταφορά στους αποδέκτες.

Τέλος αναφέρεται στη σελίδα 12 της διακήρυξης, στην ενότητα παραδοτέα, «… λόγω της πολυπλοκότητας υλοποίησης του προκυρησσόμενου έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος μηνιαίες εκθέσεις αναφοράς πεπραγμένων και προόδου, με προβλέψεις προόδου των Δράσεων (Milestones) για τον επερχόμενο μήνα…». Στο πλαίσιο αυτόν των εκθέσεων η Αναθέτουσα Αρχή θα υποστηρίζει τον Ανάδοχο στην εκτέλεση του έργου και θα δίνει τις ανάλογες κατευθύνσεις.

 

Ερώτημα 3:

Στο τέλος της τεχνικής περιγραφής αναφέρεται ότι «ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται στις συναντήσεις και στις δραστηριότητες του έργου στο εξωτερικό και στο εσωτερικό όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω εφόσον του ζητηθεί από την αναθέτουσα υπηρεσία.»

 Ερώτηση 3: Πόσες θα είναι οι συναντήσεις και που θα πραγματοποιηθούν;

Διευκρίνιση 3: Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στη Διευκρίνηση 1. Επιπλέον σε περιπτώσεις που γίνουν κάποιες επιμέρους συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τον Επικεφαλής Εταίρο του “GREENOMED” ύστερα από αίτησή του ή πραγματοποιηθεί κάποια επιπλέον συνάντηση πέρα των προγραμματισμένων μετά από απόφαση των εταίρων του έργου “GREENOMED”, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτές εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οκτωβρίου 11, 2017 / Προκηρύξεις