12-10-2018: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων , για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D2.4.2, D3.4.1, D3.4.2, D3.4.4, D4.4.1, D4.4.2, D4.4.3 και D4.4.4 των ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ4 στο πλαίσιο του έργου “AquaNEX’’, «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-2020»

12-10-2018: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων , για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D2.4.2, D3.4.1, D3.4.2, D3.4.4, D4.4.1, D4.4.2, D4.4.3 και D4.4.4 των ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ4 στο πλαίσιο του έργου “AquaNEX’’, «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-2020»

Λαγκαδάς,   10/10/2018

Αριθμ. Πρωτ. 263

 

 

12-10-2018: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων , για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D2.4.2, D3.4.1, D3.4.2, D3.4.4, D4.4.1, D4.4.2, D4.4.3 και D4.4.4 των ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ4 στο πλαίσιο του έργου “AquaNEX’’, «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-2020»

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει

Ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων , για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D2.4.2, D3.4.1, D3.4.2, D3.4.4, D4.4.1, D4.4.2, D4.4.3 και D4.4.4 των ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ4 στο πλαίσιο του έργου “AquaNEX – Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques”» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-2020» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης του προκυρησσόμενου έργου ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (280.840,00 € ) δηλαδή ποσού διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτών  (226.483,87€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων  πενήντα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (54.356,13 €).

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και για διάστημα δεκαέξι (16) μηνών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Συστημικός αριθμός  65008)

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη δηλαδή μέχρι και την 5/11/2018 και ώρα 15:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα όπως ορίζονται στην Διακήρυξη θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) την 6/11/2018 και ώρα 09:00, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσω των αρμόδιων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στο Γραφείο Συνεδριάσεων, Λουτρών 18, 57200, Λαγκαδάς του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, .

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 30 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 27 και 67 του Ν. 4412/2016.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος www.i-bec.org  (πληροφορίες τηλ. 2394023485, (info@balcenv.gr ).

 

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

 

 

Άγγελος Χ. Τόλκας

Τεύχος της Διακήρυξης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Οκτωβρίου 12, 2018 / Προκηρύξεις