25-2-2020: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D3.1.1, D4.1.3, D4.1.4, D5.1.1, D5.1.2, και D5.1.4 των ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5 στο πλαίσιο του έργου “Re-Source – Providing services for management of natural resources”» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG V-B “BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020”»

Λαγκαδάς, 24/2/2020

Αριθμ. Πρωτ. 163

 

 

25-2-2020: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D3.1.1, D4.1.3, D4.1.4, D5.1.1, D5.1.2, και D5.1.4 των ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5 στο πλαίσιο του έργου “Re-Source – Providing services for management of natural resources”» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG V-B “BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020”»

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει

Ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D3.1.1, D4.1.3, D4.1.4, D5.1.1, D5.1.2, και D5.1.4 των ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5 στο πλαίσιο του έργου “Re-Source – Providing services for management of natural resources”» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG V-B “BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020”» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης του προκυρησσόμενου έργου ορίζεται στο ποσό των εκατόν είκοσι εννιά χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (129.000,00 € ) δηλαδή ποσού εκατόν τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (104.032,26€) πλέον ΦΠΑ 24%, είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (24.967,74 €).

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και για διάστημα οχτώ (8) μηνών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Συστημικός 89126)

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη δηλαδή μέχρι και την 10/3/2020 και ώρα 15:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα όπως ορίζονται στην Διακήρυξη θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) την 16/3/2020 και ώρα 10:00, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσω των αρμόδιων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στο Γραφείο Συνεδριάσεων, Λουτρών 18, 57200, Λαγκαδάς του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, .

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει του άρθρου 67 και 121 του Ν. 4412/2016.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος www.i-bec.org  (πληροφορίες τηλ. 2394023485, (info@balcenv.gr ).

 

Ο Αναπληρωτής Διαχειριστής του ΔΚΠ

 

 

Απόστολος Γιάντσης

 

Τεύχος της Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

 

Φεβρουαρίου 25, 2020 / Προκηρύξεις