ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο «Soils4Africa – Soil Information System for Africa», HORIZON 2020. Το Έργο έχει διάρκεια 48 μήνες και προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 36.000,00€ και χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το ΔΚΠ προτίθεται να αναθέσει σε 1 άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2021 το παρακάτω έργο. Η σύμβαση  δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/05/2024 (και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Τα παρακάτω αντικείμενα θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3 – Design of the SIS and methods for field and laboratory.

 

 

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

Εννοιολόγηση μεθοδολογικού πλαισίου και αρχική ανάπτυξη μοντέλων βαθμονόμησης για αξιόπιστη πρόβλεψη παραμέτρων εδάφους (συμπεριλαμβανομένων SOC, SIC, pH, υφής και CEC) από φασματικά δεδομένα μεσαίων υπέρυθρων (MIR) δειγμάτων εδάφους από την Αφρική, μέσω της εφαρμογής εξόρυξης δεδομένων, της μηχανικής εκμάθησης και των εξηγήσιμων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης. Συμβολή στην ανάπτυξη διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και εφαρμογής τεχνικών τυποποίησης για μετρήσεις φασματοσκοπίας εδάφους για διασφάλιση συνεχούς ποιοτικού ελέγχου και δυνατότητα εντοπισμού και αντιμετώπισης εργαστηριακών προβλημάτων. Συμβολή στην εναρμόνιση μεθόδων, τύπων δεδομένων και μεταδεδομένων για φασματοσκοπία, για υψηλότερο επίπεδο ποιοτικού ελέγχου και συμβατότητας με υπάρχουσες φασματικές βιβλιοθήκες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
 • Eμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη συλλογή και επεξεργασία φασματικών δεδομένων και στην επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συναφούς αντικειμένου με το εν λόγω έργο

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικές με τηλεπισκόπηση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

  ΠΡΟΣΟΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Βαθμός τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) Βαθμός * 40
2 Γνώση αγγλικής γλώσσας 30 (καλή), 50 (πολύ καλή), 70 (άριστη)
3 Εμπειρία ανά μήνα (μέχρι 84 μήνες) 7 ανά μήνα
4 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (ανά δημοσίευση) και μέχρι 6 δημοσιεύσεις 40 (ανά δημοσίευση)

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Υποβολή Αίτησης Ενδιαφέροντος (δημοσιεύεται μαζί με την Πρόσκληση)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών
 4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα της παρούσας πρόσκλησης.

 

 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί στις εγκαταστάσεις του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ.57200, Λαγκαδάς) καθώς και όπου εκάστοτε υλοποιούνται και διεξάγονται τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα του ΔΚΠ ή παρέχονται υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες του ΔΚΠ, και εντός του ωραρίου λειτουργίας του ΔΚΠ.

 

Η υποβολή των αιτήσεων (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και των βιογραφικών γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και από τις 10:00π.μ. έως τις 2:00μ.μ, στα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου  Περιβάλλοντος,  Λουτρών  18,  Τ.Κ.57200,  Λαγκαδάς,  γραφείο  1,  από  την  ημέρα ανάρτησης  της  παρούσας  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Διαβαλκανικού  Κέντρου  Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) και έως και τις 27/11/2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τις ίδιες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2394023485 (κα Παπαδοπούλου Δανάη).

 

                                                                                                

   Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

 1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτούμενα, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος εντός 3 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων υποψηφιότητας που θα αποσταλούν. Αντικατάσταση του φακέλου υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 3. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής της αίτησης υποψηφιότητας και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια αίτηση ή όταν μόνο μία αίτηση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση του ενδιαφερόμενου α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 4. Ο/Η υποψήφιος/α που είναι πρώτος στον πίνακα κατάταξης και έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης επιλέγεται ο/η επόμενος/η υποψήφιος/α έως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.
 5. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.
 6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
 7. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής).
 8. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_S4A (2)

 

Νοεμβρίου 7, 2020 / Νέα, Προκηρύξεις