08-07-2014. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ i-BEC ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «AGROLESS» (B3.11.02)

08-07-2014. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ i-BEC ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «AGROLESS» (B3.11.02)

Λαγκαδάς,08072014

Αρ.Πρωτ.:321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «AGROLESS» (B3.11.02)

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ«ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ), συμμετέχει ως εταίρος(PP3)στο Ευρωπαϊκό Έργο«AGROLESS  Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs» (Β3.11.02),στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία 20072013».

Το έργο AGRO_LESS (B3.11.02) αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών στρατηγικών αναφοράς για την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών μειωμένων εισροών στη διασυνοριακή περιοχή, με την εισαγωγή του αγροτικού πληθυσμού στη χωροχρονικα διαφοροποιημένη διαχείριση των καλλιεργειών που αποσκοπεί στη βέλτιστη αποδοτικότητα, στη βιωσιμότητα και στην προστασία των φυσικών πόρων της γης. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι: 1. Η δημιουργία κοινών κατευθυντήριων γραμμών και μεθοδολογιών για την εφαρμογή των πρακτικών γεωργίας μειωμένων εισροών και στις δύο χώρες 2. Η ​​χρήση και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας για την ενθάρρυνση Ορθών Γεωργικών Πρακτικών 3. Η πιλοτική εφαρμογή πρακτικών γεωργίας μειωμένων εισροών και η αξιολόγηση τους για μελλοντική χρήση στη διασυνοριακή περιοχή.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν :

  • Τη δημιουργία τηλεμετρικού δικτύου με αισθητήρες.
  • Την ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης απόφασης για τη διαχείριση των καλλιεργειών ( DSS ).
  • Την ανάπτυξη κοινών πρωτοκόλλων εφαρμογής γεωργίας μειωμένων εισροών για τη διαχείριση  των καλλιεργειών.

Τα  αναμενόμενα οφέλη του έργου περιλαμβάνουν :

  • Μέσω των πρακτικών γεωργίας μειωμένων εισροών οι αγρότες συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα.
  • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μέσω πιστοποιημένης οδού.

Το έργο έχει διάρκεια 22 μήνες (από: 31/12/2013, έως 30/10/2015) και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & κατά 15% από Εθνικούς Πόρους

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του ανωτέρω Έργου, το ΔΚΠ προτίθεται να απασχολήσει δέκα πέντε (15) άτομα με συμβάσεις έργου. Το έργο των συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια υλοποίησης του ανωτέρω Έργου και σύμφωνα με το τελικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι εδώ και η συνέχεια της Πρόσκληση εδώ

 

Ιουλίου 8, 2014 / Νέα, Προκηρύξεις