02 -05-2014. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ GIS ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

02 -05-2014. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ GIS ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λαγκαδάς, 30-04-2014

Αρ. Πρωτ.: 164

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) αποτελεί έναν ειδικευμένο μηχανισμό υποστήριξης της τοπικής αλλά και της δημόσιας διοίκησης στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής και είναι σε θέση να υλοποιεί δράσεις παρακολούθησης σε πολλαπλά επίπεδα με χρήση επισκοπικών και τηλεπισκοπικών μέσων. Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για τη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων πεδίου και είναι πλήρως οργανωμένο σε θέματα τηλεπισκόπισης και Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για τη συλλογή και αξιολόγηση τηλεπισκοπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων και των προγραμμάτων  του, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προτίθεται να απασχολήσει ένα άτομο με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου.

 

Περιγραφή Καθηκόντων

Η εργασία επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών δορυφορικής και επίγειας τηλεπισκόπησης για της ανάγκες προγραμμάτων Περιβαλλοντικής παρακολούθησης και διαχείρισης εδαφο-υδατικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται τηλεπισκοπική παρακολούθηση παραμέτρων εδάφους και βλάστησης σχετικά με: την ανάπτυξη βιομάζας και τη συγκομιδή των καλλιεργειών, την εφαρμογή λίπανσης, τη γονιμότητα και την υγρασία του εδάφους, τις αρδευτικές απαιτήσεις, τη διάγνωση ασθενειών των φυτών και προσβολής από έντομα. Επίσης απαιτείται η ανάλυση ψηφιακών δεδομένων και η εξαγωγή πληροφοριών με τη χρήση διαφόρων τηλεπισκοπικών αισθητήρων χειρός (σπεκτροραδιόμετρο, υπερφασματική κάμερα), εναέριων (εικόνες χαμηλής πτήσης από UAV) και δορυφορικών (VHR) στο ορατό, εγγύς και θερμικό υπέρυθρο μήκος κύματος. Πέρα των παραπάνω απαιτείται η προετοιμασία και η συντήρηση των παραπάνω οργάνων, η συμμετοχή σε έρευνες πεδίου και επί τόπου εξορμήσεις συλλογής δεδομένων, καθώς και η σύνταξη εκθέσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Απαιτήσεις
Αναζητούμε υποψηφίους με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωπληροφορική, Γεωγραφία, Περιβαλλοντική τηλεπισκόπηση, Οικολογία τοπίου ή άλλους σχετικούς τομείς. Απαραίτητο προσόν είναι το καλό υπόβαθρο στην ποσοτική τηλεπισκόπηση. Ιδανικά, οι υποψήφιοι να έχουν ένα πρώτο πτυχίο από σχολή γεωτεχνικών ή θετικών επιστημών ή πολυτεχνική. Απαιτείται έντονο ενδιαφέρον στην επιτόπια δειγματοληψία. Υποχρεωτική θεωρείται η εξειδίκευση στην ψηφιακή επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλές δεξιότητες επικοινωνίας, και η προθυμία να ενταχθεί στο ερευνητικό περιβάλλον της ομάδας. Προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό με μακροεντολές λογισμικών GIS αποτελεί πλεονέκτημα. Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι επίσης επιθυμητή.

Γενικές Πληροφορίες

Προσφέρουμε συνεργασία με μια έμπειρη διεπιστημονική ομάδα υπό την επίβλεψη ειδικών, και όλες τις απαραίτητες τεχνικές εγκαταστάσεις (υλικού και λογισμικού).

Τόπος παροχής της εργασίας είναι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του ΔΚΠ, καθώς και κάθε τόπος όπου εκάστοτε υλοποιούνται και διεξάγονται τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα του ΔΚΠ ή παρέχονται υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες του ΔΚΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο info@ibec.org, και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, κατ” ελάχιστο τα ακόλουθα:

ü  Συνοδευτική επιστολή

ü  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

ü  Στοιχεία επικοινωνίας για συστάσεις

Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο info@i-bec.org τις ερωτήσεις τους υπόψη του Επιστημονικά Υπεύθυνου του ΔΚΠ, καθ. Γεωργίου Ζαλίδη.

 

Μαΐου 2, 2014 / Νέα, Προκηρύξεις