07 -04-2014. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “CIVILWATER” (B2.11.06) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

07 -04-2014. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “CIVILWATER” (B2.11.06) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

Λαγκαδάς, 07-04-2014

   Αρ. Πρωτ.: 111

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “CIVILWATER” (B2.11.06)

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ), συμμετέχει ως εταίρος (PP3) στο Ευρωπαϊκό Έργο «CIVILWATER – Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area» (Β2.11.06), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».

Το Έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη αναλυτικών προτύπων εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων του αστικού ιστού με στόχο την εξοικονόμηση νερού, τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων από τα σημεία υδροληψίας έως τα σημεία κατανάλωσης, την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της αποτελεσματικής λειτουργίας των δικτύων για έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση προβλημάτων και τη μείωση του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και άρδευσης αστικού πρασίνου.

Κύριες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν :

• Την ανάπτυξη και την επακόλουθη αξιολόγηση της εφαρμογής κοινών προτύπων και λειτουργικών μεθόδων για τον έλεγχο της ποιότητας και τη διατήρηση του πόσιμου νερού, καθώς και την πιλοτική χρήση των σχετικών εφαρμογών (παρακολούθηση της ποιότητας του νερού σε πραγματικό χρόνο, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης περιστατικών ρύπανσης, ψηφιακό σύστημα ελεγχόμενης εφαρμογής άρδευσης),

• Την εκπαίδευση και κατάρτιση των διαφόρων ομάδων-στόχων για τη δημοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων (οδηγός για τη συνετή δημόσια χρήση του νερού από τον Δήμο, σεμινάρια κατάρτισης για τις αρμόδιες αρχές),

• Τη διεξαγωγή ενοποιημένων μελετών εφαρμογής παρόμοιων έργων, για τους συνεργαζόμενους Δήμους, για μελλοντική χρήση σε παρόμοια έργα που συνάγουν με τα μέτρα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (από:1/6/2013, έως 31/5/2015) και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του ανωτέρω Έργου, το ΔΚΠ προτίθεται να απασχολήσει έντεκα (11) άτομα με συμβάσεις έργου. Το έργο των συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια υλοποίησης του ανωτέρω Έργου και σύμφωνα με το τελικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.   Για τη συνέχεια της προκήρυξης εδώ..

Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

Απριλίου 7, 2014 / Νέα, Προκηρύξεις