15-05-2014. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜOΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOYΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΈΡΓΟΥ «CIVILWATER»(B2.11.06), ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

15-05-2014. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜOΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOYΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΈΡΓΟΥ «CIVILWATER»(B2.11.06), ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

 Λαγκαδάς, 15-05-2014

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: οικ. 195

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση οικολογικού αποτυπώματος στην Ελλάδα (Δράση 5.2), την ανάπτυξη υποστηρικτικής διαδικτυακής πλατφόρμας και εκπαιδευτικού υλικού(Δράση 6.1) και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την αειφόρο χρήση του δημοτικού νερού (Δράση 6.4), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «CIVILWATER»(B2.11.06), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013»». Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου (και για τις τρεις Δράσεις), όπως ορίζει η Προκήρυξη. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Διεξαγωγής Διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 26 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην προκήρυξη.

 

Προϋπολογισμός του έργου:        150.000,00€€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%

Διάρκεια του έργου:                        9 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης) και το αργότερο μέχρι    30/4/2015

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού:      Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Λουτρών 18 Τ.Κ. 57200 Λαγκαδάς

Πληροφορίες:                                  κ. Μισοπολινός Λάζαρος Τηλ./Φαξ.:+30-2394023485,

e-mail:info@balcenv.gr

Το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα διανέμεται μέχρι και τη Δευτέρα 16/06/2014 από τα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς, Γραφείο 1, Ισόγειο), και ώρες 10:00π.μ.- 3:00μ.μ., ή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την ίδια ημερομηνία, κατόπιν σχετικής αιτήσεως στο info@balcenv.gr.

 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε) και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και στον τοπικό τύπο, τα δε έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον υποψήφιο ανάδοχο.

 

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

Μαΐου 16, 2014 / Νέα, Προκηρύξεις