24-5-2013: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «WETLABUSE»(B1.33.03) (ΔΡΑΣΗ 6.3)

24-5-2013: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «WETLABUSE»(B1.33.03) (ΔΡΑΣΗ 6.3)

logo-GR-BU
Λαγκαδάς, 24-05-2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 218

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόχειρου Διαγωνισμού

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την πραγματοποίηση μελέτης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 6.3  «Πιλοτική Λειτουργία του Έργου» (Pilot Functioning) του Πακέτου Εργασίας 6 «Κρίσιμα σημεία για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναφορικά με τις χρήσεις νερού σε Διασυνοριακό επίπεδο» (Cross-Border Focal Point for providing integrated services for quality water uses), παραδοτέο 6.3.1., του Ευρωπαϊκού έργου “WETLAB-USE – Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses” (Β1.33.03), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».

Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς) μέχρι και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013, και μέχρι τις 12:00π.μ., με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Πραγματοποίηση Μελέτης Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου “WETLABUSE – Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013»», κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 15:00.

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και για διάστημα 14 ημερών. Ο Προϋπολογισμός του Έργου έχει οριστεί έως ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ #26.000,00#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα διανέμεται από τα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς, Γραφείο 1, Ισόγειο, τηλ. 2394023485). Η παρούσα αναρτήθηκε στις 24/05/2013 στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.   Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/5/2013 Ημεροηνία Λήξης Διαγωνισμού: 10/6/2013

Μαΐου 24, 2013 / Νέα, Προκηρύξεις