31.07.2015. Προκηρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου “Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου” (MIS 494195), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

31.07.2015. Προκηρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου “Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου” (MIS 494195), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

 

Λαγκαδάς,15/7/2015

   Αρ. Πρωτ.: 513

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (199.918,70) χωρίς Φ.Π.Α. ή διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (245.900,00 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου “Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου” στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου» (MIS  494195), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Προσφορές που αφορούν επιμέρους τμήματα και όχι το σύνολο του έργου δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Διεξαγωγής Διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 21/08/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην προκήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από συντετμημένη προθεσμία, λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. Πρωτ 454/6-7-2015 Απόφαση του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος  για σύντμηση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού.

O υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει:

  1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα επτά λεπτά, 3.998,37 €

Σε περίπτωση που κριθεί Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να καταθέσει:

  1. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  2. Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός του έργου: 199.918,70€ χωρίς Φ.Π.Α.,( 245.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)

Διάρκεια του έργου: 2 μήνες (από τη υπογραφή της σύμβασης)

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: 21 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.

Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού:  Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς.

Πληροφορίες:  κ. Πετρίδης Γεώργιος, Τηλ. & Φαξ.: +30-2394023485, e-mail: info@i-bec.org

Το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα διανέμεται μέχρι και τη Δευτέρα 10/08/2015 από τα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς, Γραφείο 1, Ισόγειο), και ώρες 10:00π.μ.-3:00μ.μ., ή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την ίδια ημερομηνία, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, η οποία θα πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα, στο info@i-bec.org. Τέλος η πλήρης Διακήρυξης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (www.i-bec.org, Αρχική Σελίδα → Νέα και Εκδηλώσεις → Προκηρύξεις), οι παραλήπτες όμως που θα την προμηθευτούν με αυτό τον τρόπο, θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν συμπληρωμένη την ειδική αίτηση παραλαβής είτε με τηλεμοιοτυπία (στο φαξ: 239402348), είτε σκαναρισμένη στο info@i-bec.org.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και τη Δευτέρα 10/08/2015.

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.i-bec.org (Αρχική Σελίδα → Νέα και Εκδηλώσεις → Προκηρύξεις).

Η παρούσα στάλθηκε για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε) την 28/07/2015 και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και στον τοπικό τύπο, τα δε έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον υποψήφιο ανάδοχο.

 

 

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Ιουλίου 31, 2015 / Νέα, Προκηρύξεις