4.8.2015. Ματαίωση του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάθεση του έργου “Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου” (MIS 494195), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

4.8.2015. Ματαίωση του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάθεση του έργου “Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου” (MIS 494195), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Με την υπ” αριθμ. Πρωτ 545/4-8-2015 απόφαση του Διαχειριστή του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, ματαιώνεται ο διαγωνισμός της πράξης με κωδικό MIS 494195 «Ψηφιακές υπηρεσίες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου»  λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

Α. Το με Αριθμ. Πρωτ. 152.106/ΨΣ3672-Α2/28-7-2015 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. ΨΣ σύμφωνα με το οποίο δεν κρίνεται δυνατή η ανάκληση της διοικητικής πράξης της ΕΥΔ με αρ. πρωτ. 151.664/ΨΣ2695-Α2/8-5-2015 (Ορθή επανάληψη 14.05.2015) που αφορά την Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

Β. Το άρθρο Β.4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού του Μέρους Β του τεύχους της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο «Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

(i)      για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ii)     εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii)    εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

(iv)    εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.

Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα θεραπείας από την ψηφιακή σύγκλιση για χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ

 Η απόφαση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και θα ενημερωθούν οι εταιρείες που έχουν παραλάβει τα σχετικά τεύχη.

Απόφαση Ματαίωσης

Αυγούστου 4, 2015 / Νέα, Προκηρύξεις